Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 26/99.

Dz.U.2000.81.920 | wyrok z dnia 25 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2000.93.1035 | rozporządzenie z dnia 22 września 2000 r. | Akt utracił moc

Tryb dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.

Dz.U.2000.82.934 | rozporządzenie z dnia 22 września 2000 r. | Akt utracił moc

Rodzaje, zasady tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasady działania placówek doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.2000.85.956 | rozporządzenie z dnia 21 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

Dz.U.2000.84.950 | rozporządzenie z dnia 21 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Dz.U.2000.89.992 | ustawa z dnia 21 września 2000 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja przebiegu studiów.

Dz.U.2000.81.907 | rozporządzenie z dnia 20 września 2000 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy procesowych w postępowaniu cywilnym.

Dz.U.2000.81.911 | rozporządzenie z dnia 20 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych paliw płynnych.

Dz.U.2000.79.893 | rozporządzenie z dnia 20 września 2000 r. | Akt utracił moc

Austria-Polska. Porozumienie w sprawie realizacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym. Wiedeń.2000.09.19.

Dz.U.2001.104.1131 | umowa międzynarodowa z dnia 19 września 2000 r. | Akt obowiązujący

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Dąbie.

Dz.U.2000.76.869 | rozporządzenie z dnia 18 września 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Dz.U.2000.82.930 | rozporządzenie z dnia 18 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2000.81.910 | rozporządzenie z dnia 18 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Domy pomocy społecznej.

Dz.U.2000.82.929 | rozporządzenie z dnia 15 września 2000 r. | Akt utracił moc

Grupy producentów rolnych i ich związki oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.2018.1026 t.j. | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.2020.1526 t.j. | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt obowiązujący

Referendum lokalne.

Dz.U.2019.741 t.j. | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dz.U.2000.91.1010 | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Dz.U.2000.88.986 | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o nasiennictwie.

Dz.U.2000.88.984 | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.2000.91.1008 | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt utracił moc

Utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2000.77.883 | rozporządzenie z dnia 14 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2000.82.928 | rozporządzenie z dnia 14 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Tryb pracy Rady Polityki Regionalnej Państwa.

Dz.U.2000.79.894 | rozporządzenie z dnia 13 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

Dz.U.2000.79.895 | rozporządzenie z dnia 13 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.2000.77.875 | rozporządzenie z dnia 13 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 1/00.

Dz.U.2000.76.874 | wyrok z dnia 12 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

Dz.U.2000.82.922 | rozporządzenie z dnia 12 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Opłata skarbowa.

Dz.U.2004.253.2532 t.j. | ustawa z dnia 9 września 2000 r. | Akt utracił moc

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2020.815 t.j. | ustawa z dnia 9 września 2000 r. | Akt obowiązujący

Powszechny spis rolny w 2002 r.

Dz.U.2000.99.1072 | ustawa z dnia 9 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.

Dz.U.2000.93.1026 | ustawa z dnia 9 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Jednorazowy dodatek rodzinny w 2000 r.

Dz.U.2000.76.867 | ustawa z dnia 8 września 2000 r. | Akt utracił moc

Komercjalizacja i restrukturyzacja przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.2021.146 t.j. | ustawa z dnia 8 września 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie za granicą obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2000.76.873 | rozporządzenie z dnia 8 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw.

Dz.U.2000.86.958 | ustawa z dnia 8 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Dz.U.2000.79.898 | rozporządzenie z dnia 7 września 2000 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru zabytków i centralnej ewidencji dóbr kultury.

Dz.U.2000.86.965 | rozporządzenie z dnia 6 września 2000 r. | Akt utracił moc

Wzór sztandaru Służby Celnej oraz tryb jego nadania.

Dz.U.2000.75.865 | rozporządzenie z dnia 5 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2000.73.853 | rozporządzenie z dnia 5 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dz.U.2000.80.900 | rozporządzenie z dnia 1 września 2000 r. | Akt utracił moc

Uznanie miasta Gołdap za uzdrowisko.

Dz.U.2000.82.936 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Dz.U.2000.90.1007 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Rejestr zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2000.74.864 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dz.U.2000.80.899 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2000.72.847 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Spis wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2000.72.849 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice.

Dz.U.2000.79.889 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych.

Dz.U.2000.79.891 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2000 r. | Akt obowiązujący