Law Journal

Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy.

Dz.U.2000.90.1005 | rozporządzenie z dnia 10 października 2000 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów.

Dz.U.2000.90.1001 | rozporządzenie z dnia 10 października 2000 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej notariuszy.

Dz.U.2000.90.1002 | rozporządzenie z dnia 10 października 2000 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Dz.U.2000.90.1003 | rozporządzenie z dnia 10 października 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach.

Dz.U.2000.90.1006 | rozporządzenie z dnia 10 października 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 8/99.

Dz.U.2000.88.988 | wyrok z dnia 10 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.

Dz.U.2000.85.952 | obwieszczenie z dnia 9 października 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2000.85.955 | rozporządzenie z dnia 9 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2000.83.944 | rozporządzenie z dnia 6 października 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 8/2000.

Dz.U.2000.83.947 | wyrok z dnia 4 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.

Dz.U.2000.85.953 | rozporządzenie z dnia 3 października 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składów wolnocłowych na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia.

Dz.U.2000.90.993 | rozporządzenie z dnia 3 października 2000 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich.

Dz.U.2000.86.967 | rozporządzenie z dnia 3 października 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 33/99.

Dz.U.2000.83.946 | wyrok z dnia 3 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Morągu.

Dz.U.2000.82.924 | rozporządzenie z dnia 2 października 2000 r. | Akt indywidualny

Określenie wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Dz.U.2000.82.923 | rozporządzenie z dnia 29 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

Dz.U.2000.82.927 | rozporządzenie z dnia 29 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.

Dz.U.2000.81.918 | rozporządzenie z dnia 29 września 2000 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa umowa w sprawie kawy. Londyn.2000.09.28.

Dz.U.2007.118.815 | umowa międzynarodowa z dnia 28 września 2000 r. | Akt obowiązujący

Rodziny zastępcze.

Dz.U.2000.83.939 | rozporządzenie z dnia 26 września 2000 r. | Akt utracił moc

Uprawianie sportów motorowych.

Dz.U.2000.83.940 | rozporządzenie z dnia 26 września 2000 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii.

Dz.U.2000.83.938 | rozporządzenie z dnia 26 września 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 11/99.

Dz.U.2000.81.921 | wyrok z dnia 26 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2000.83.942 | rozporządzenie z dnia 26 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 26/99.

Dz.U.2000.81.920 | wyrok z dnia 25 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2000.93.1035 | rozporządzenie z dnia 22 września 2000 r. | Akt utracił moc

Tryb dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.

Dz.U.2000.82.934 | rozporządzenie z dnia 22 września 2000 r. | Akt utracił moc

Rodzaje, zasady tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasady działania placówek doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.2000.85.956 | rozporządzenie z dnia 21 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

Dz.U.2000.84.950 | rozporządzenie z dnia 21 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Dz.U.2000.89.992 | ustawa z dnia 21 września 2000 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja przebiegu studiów.

Dz.U.2000.81.907 | rozporządzenie z dnia 20 września 2000 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy procesowych w postępowaniu cywilnym.

Dz.U.2000.81.911 | rozporządzenie z dnia 20 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych paliw płynnych.

Dz.U.2000.79.893 | rozporządzenie z dnia 20 września 2000 r. | Akt utracił moc

Austria-Polska. Porozumienie w sprawie realizacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym. Wiedeń.2000.09.19.

Dz.U.2001.104.1131 | umowa międzynarodowa z dnia 19 września 2000 r. | Akt obowiązujący

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Dąbie.

Dz.U.2000.76.869 | rozporządzenie z dnia 18 września 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Dz.U.2000.82.930 | rozporządzenie z dnia 18 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2000.81.910 | rozporządzenie z dnia 18 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Domy pomocy społecznej.

Dz.U.2000.82.929 | rozporządzenie z dnia 15 września 2000 r. | Akt utracił moc

Grupy producentów rolnych i ich związki oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.2018.1026 t.j. | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.2020.1526 t.j. | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt obowiązujący

Referendum lokalne.

Dz.U.2019.741 t.j. | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dz.U.2000.91.1010 | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Dz.U.2000.88.986 | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o nasiennictwie.

Dz.U.2000.88.984 | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.2000.91.1008 | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt utracił moc

Utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2000.77.883 | rozporządzenie z dnia 14 września 2000 r. | Akt utracił moc