Law Journal

Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dz.U.2000.101.1090 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Wzór dowodu osobistego oraz tryb postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiana, zwrot lub utrata.

Dz.U.2000.112.1182 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Dz.U.2000.107.1141 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.2000.105.1107 | ustawa z dnia 17 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Domy składowe oraz zmiana Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.

Dz.U.2000.114.1191 | ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dz.U.2017.1049 t.j. | ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2000.98.1064 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.

Dz.U.2000.114.1190 | ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Dz.U.2000.114.1192 | ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2000.117.1228 | ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. 2000.11.15.

Dz.U.2005.18.158 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Protokół dodatkowy nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). Warszawa.2000.11.15.

Dz.U.2002.202.1708 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Uzbrojenie Policji.

Dz.U.2001.14.139 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 12/99.

Dz.U.2000.100.1085 | wyrok z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.2000.101.1089 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i tryb zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2016.1735 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 7/2000.

Dz.U.2000.100.1084 | wyrok z dnia 14 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.2000.107.1140 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Belgia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Bruksela.2000.11.13.

Dz.U.2004.36.329 | umowa międzynarodowa z dnia 13 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Określenie wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli.

Dz.U.2000.100.1080 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa.

Dz.U.2000.103.1101 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo morskie.

Dz.U.2006.99.693 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dz.U.2000.109.1157 | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Repatriacja.

Dz.U.2019.1472 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2020.299 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2000.98.1065 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o rachunkowości.

Dz.U.2000.113.1186 | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2000.107.1127 | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2000.104.1104 | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 18/99.

Dz.U.2000.101.1091 | wyrok z dnia 8 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentu na przywóz węgla koksowego pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Dz.U.2000.105.1116 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.2000.98.1068 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 16/2000.

Dz.U.2000.96.1056 | wyrok z dnia 7 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego w dniu 8 października 2000 r.

Dz.U.2000.96.1052 | uchwała z dnia 6 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Moc obowiązująca Konwencji antydopingowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.

Dz.U.2001.15.150 | oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.2000.98.1063 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.2000.94.1038 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Podatek od gier.

Dz.U.2000.95.1051 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Warunki urządzania gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.

Dz.U.2000.95.1049 | rozporządzenie z dnia 31 października 2000 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

Dz.U.2000.95.1048 | rozporządzenie z dnia 31 października 2000 r. | Akt utracił moc

Zasady ewidencjonowania napiwków w kasynach gry.

Dz.U.2000.95.1050 | rozporządzenie z dnia 31 października 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U.2000.93.1030 | rozporządzenie z dnia 31 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku od gier.

Dz.U.2000.94.1039 | rozporządzenie z dnia 31 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.2000.100.1075 | rozporządzenie z dnia 31 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za pomnik historii.

Dz.U.2000.98.1062 | rozporządzenie z dnia 30 października 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Dz.U.2000.97.1061 | rozporządzenie z dnia 30 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2000.92.1018 | rozporządzenie z dnia 30 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Określenie osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2000.95.1043 | rozporządzenie z dnia 28 października 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

Dz.U.2000.95.1045 | rozporządzenie z dnia 28 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

Dz.U.2000.95.1044 | rozporządzenie z dnia 28 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2000.92.1017 | rozporządzenie z dnia 28 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

Dz.U.2000.95.1046 | rozporządzenie z dnia 28 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Zakres i zasady wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2000.97.1057 | rozporządzenie z dnia 27 października 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.2000.91.1012 | rozporządzenie z dnia 27 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.2000.91.1011 | rozporządzenie z dnia 27 października 2000 r. | Akt jednorazowy

Giełdy towarowe.

Dz.U.2019.312 t.j. | ustawa z dnia 26 października 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Polski Rejestr Statków.

Dz.U.2017.2036 t.j. | ustawa z dnia 26 października 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.

Dz.U.2021.151 t.j. | ustawa z dnia 26 października 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący