Law Journal

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.2000.122.1311 | ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dz.U.2000.114.1194 | ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Objęcie poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

Dz.U.2000.122.1310 | ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Organizacja rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dz.U.2001.3.19 | ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Prawo atomowe.

Dz.U.2021.623 t.j. | ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Recepty lekarskie.

Dz.U.2000.107.1146 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych.

Dz.U.2001.3.20 | ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o ochronie osób i mienia.

Dz.U.2001.4.23 | ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom.

Dz.U.2000.110.1168 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

Dz.U.2000.105.1108 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.2000.105.1115 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Określenie stroju urzędowego adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych.

Dz.U.2000.112.1183 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Określenie stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych.

Dz.U.2000.112.1184 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Pokrzywnica.

Dz.U.2000.103.1102 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 3/2000.

Dz.U.2000.107.1147 | wyrok z dnia 27 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U.2001.1.13 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dz.U.2000.101.1090 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Wzór dowodu osobistego oraz tryb postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiana, zwrot lub utrata.

Dz.U.2000.112.1182 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Dz.U.2000.107.1141 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.2000.105.1107 | ustawa z dnia 17 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Domy składowe oraz zmiana Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.

Dz.U.2000.114.1191 | ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dz.U.2017.1049 t.j. | ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2000.98.1064 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.

Dz.U.2000.114.1190 | ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Dz.U.2000.114.1192 | ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2000.117.1228 | ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. 2000.11.15.

Dz.U.2005.18.158 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Protokół dodatkowy nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). Warszawa.2000.11.15.

Dz.U.2002.202.1708 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Uzbrojenie Policji.

Dz.U.2001.14.139 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 12/99.

Dz.U.2000.100.1085 | wyrok z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.2000.101.1089 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i tryb zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2016.1735 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 7/2000.

Dz.U.2000.100.1084 | wyrok z dnia 14 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.2000.107.1140 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Belgia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Bruksela.2000.11.13.

Dz.U.2004.36.329 | umowa międzynarodowa z dnia 13 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Określenie wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli.

Dz.U.2000.100.1080 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa.

Dz.U.2000.103.1101 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo morskie.

Dz.U.2006.99.693 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dz.U.2000.109.1157 | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Repatriacja.

Dz.U.2019.1472 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2020.299 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2000.98.1065 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o rachunkowości.

Dz.U.2000.113.1186 | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2000.107.1127 | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2000.104.1104 | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 18/99.

Dz.U.2000.101.1091 | wyrok z dnia 8 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy