Law Journal

Zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu niektórych środków spożywczych.

Dz.U.2001.1.14 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2000.122.1330 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Krajowy system informowania o produktach niebezpiecznych.

Dz.U.2001.4.28 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Programu wsparcia na lata 2001-2003.

Dz.U.2000.122.1326 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2000.122.1346 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.2000.120.1287 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.

Dz.U.2000.120.1290 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych.

Dz.U.2000.120.1289 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Sposób obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych.

Dz.U.2000.120.1282 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Zasady wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji.

Dz.U.2000.120.1291 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów.

Dz.U.2000.120.1284 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.2000.120.1283 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Kasy rejestrujące.

Dz.U.2000.121.1295 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Podatek akcyzowy.

Dz.U.2000.119.1259 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2000.121.1309 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wysokość i terminy uiszczania opłat za wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego.

Dz.U.2000.121.1306 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2001.1.11 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Dz.U.2000.121.1308 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks celny i ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.2001.12.92 | ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2000.120.1268 | ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Dozór techniczny.

Dz.U.2021.272 t.j. | ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2021.630 t.j. | ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie dolnej i górnej granicy wynagrodzeń za działalność kuratorów.

Dz.U.2000.117.1242 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2000.117.1246 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.2001.1.10 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.2000.119.1256 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dz.U.2000.117.1234 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2000.122.1343 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.2000.117.1233 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.2000.117.1244 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy.

Dz.U.2000.119.1254 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

Dz.U.2000.115.1200 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

Dz.U.2000.115.1199 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.

Dz.U.2000.117.1232 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2000.122.1322 | ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie oświaty.

Dz.U.2000.122.1320 | ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dz.U.2000.121.1293 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Żegluga śródlądowa.

Dz.U.2020.1863 t.j. | ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich.

Dz.U.2001.1.1 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie statusu miasta miejscowościom i określenie ich granic oraz zmiana granic niektórych miast.

Dz.U.2000.117.1231 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2000.116.1217 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dz.U.2000.120.1271 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasady rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Dz.U.2001.1.8 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

Dz.U.2001.1.9 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic niektórych gmin.

Dz.U.2000.117.1230 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.

Dz.U.2000.121.1301 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

Dz.U.2000.121.1303 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.

Dz.U.2000.121.1299 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dz.U.2000.120.1274 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.2000.120.1273 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc