Law Journal

Wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2002.13.122 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Ewangelickiemu Duszpasterstwu Wojskowemu.

Dz.U.2002.12.119 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych.

Dz.U.2002.12.116 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Weryfikacja audytu energetycznego.

Dz.U.2002.12.115 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i forma audytu energetycznego.

Dz.U.2002.12.114 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposób postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.12.111 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 19/2001.

Dz.U.2002.10.107 | wyrok z dnia 29 stycznia 2002 r. | Akt jednorazowy

Regulamin pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Dz.U.2002.10.105 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.

Dz.U.2002.10.104 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Ceny minimalne buraków A i B.

Dz.U.2002.10.102 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

Dz.U.2002.10.98 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Dz.U.2002.10.96 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

Dz.U.2002.10.95 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczególny tryb i warunki wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych.

Dz.U.2002.10.93 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie minimalnej wielkości środków własnych towarowego domu maklerskiego.

Dz.U.2002.10.92 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dz.U.2002.9.88 t.j. | ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dz.U.2002.9.85 t.j. | ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Wzór tablic obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody.

Dz.U.2002.8.82 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Wartości progowe poziomów hałasu.

Dz.U.2002.8.81 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i zmiana urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2002.8.79 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2002.8.78 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Zwrot kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej.

Dz.U.2002.8.77 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Określenie przeciętnych norm zużycia wody.

Dz.U.2002.8.70 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2002.8.69 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Przedłużenie bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2002 r.

Dz.U.2002.8.67 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2002.8.66 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt jednorazowy

Profile kształcenia ogólnozawodowego.

Dz.U.2002.8.65 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

Dz.U.2002.8.64 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie członków Rady Służby Cywilnej.

Dz.U.2002.8.63 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2002 r.

Dz.U.2002.8.61 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Opłaty drogowe.

Dz.U.2002.8.60 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2002.8.59 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r.

Dz.U.2002.6.56 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Zakres i warunki współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką.

Dz.U.2002.5.55 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2002.5.54 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.

Dz.U.2002.5.53 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2002 r. | Akt jednorazowy

Opłata za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumenty z tym związane.

Dz.U.2002.5.52 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Dz.U.2002.5.51 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Procedury uproszczone.

Dz.U.2002.5.48 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Dz.U.2002.5.46 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.

Dz.U.2002.4.43 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2002.4.38 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej.

Dz.U.2002.4.37 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zadania rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.

Dz.U.2002.4.36 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Niektóre ulgi przysługujące inwalidom wojennym i wojskowym.

Dz.U.2002.4.35 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o szkolnictwie wyższym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2002.4.33 | ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.2002.4.32 | ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej.

Dz.U.2002.4.31 | ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie.

Dz.U.2002.4.30 | ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie policjantów.

Dz.U.2002.3.29 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu.

Dz.U.2002.3.27 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2002.2.25 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy