Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

Dz.U.2001.74.793 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Określenie rejonów uprawy tytoniu.

Dz.U.2001.80.863 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Przetwarzanie informacji kryminalnych.

Dz.U.2019.2126 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. | Akt obowiązujący

Sposób sprawowania nadzoru przy wytwarzaniu w procesie obróbki produktów chmielowych.

Dz.U.2001.80.865 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkie komisje dialogu społecznego.

Dz.U.2001.100.1080 | ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Usługi detektywistyczne.

Dz.U.2020.129 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

Dz.U.2001.98.1067 | ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Zachowanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

Dz.U.2018.1235 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ceny.

Dz.U.2013.385 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Dopuszczalne formy realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Dz.U.2001.79.843 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych.

Dz.U.2001.90.993 | ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Dz.U.2001.98.1065 | ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Dz.U.2001.74.792 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.2001.80.858 | ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ewangelizacji i Kultury.

Dz.U.2001.73.779 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Komisja do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.

Dz.U.2001.73.773 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Sprawozdania finansowe zbiorczego portfela papierów wartościowych.

Dz.U.2001.77.815 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Tryb likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2001.77.818 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Warunki zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dz.U.2001.77.816 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 3/2001.

Dz.U.2001.69.725 | wyrok z dnia 3 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Terytorialny zakres działania oraz siedziby portowych inspektorów sanitarnych.

Dz.U.2001.73.781 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Dz.U.2001.69.719 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

Dz.U.2001.67.686 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U.2001.69.720 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 2001 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

Dz.U.2001.74.797 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 23/2000.

Dz.U.2001.69.724 | wyrok z dnia 29 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

Dz.U.2006.30.214 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Oznaczanie wyrobów znakami akcyzy.

Dz.U.2001.69.721 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek.

Dz.U.2001.72.752 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 8/2000.

Dz.U.2001.69.723 | wyrok z dnia 28 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela Człowieka.

Dz.U.2001.73.777 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Dz.U.2001.73.767 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady, tryb postępowania oraz wzory dokumentów w sprawach cudzoziemców.

Dz.U.2001.68.716 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Wielkość kontyngentu krajowego produkcji skrobi ziemniaczanej.

Dz.U.2001.67.684 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.2001.90.1015 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Dz.U.2020.1455 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2001.72.756 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 6/2000.

Dz.U.2001.69.722 | wyrok z dnia 26 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dz.U.2001.67.685 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

Dz.U.2001.72.757 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2001.66.661 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej w 2001 r.

Dz.U.2001.72.750 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Zwrot podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Dz.U.2001.67.690 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane.

Dz.U.2021.117 t.j. | ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykonywanie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.

Dz.U.2018.359 t.j. | ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2001.72.755 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pracownikach samorządowych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.89.971 | ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zamówieniach publicznych.

Dz.U.2001.76.813 | ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawa o pomocy społecznej.

Dz.U.2001.89.973 | ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo działalności gospodarczej.

Dz.U.2001.147.1643 | ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. | Akt jednorazowy

Dodatki mieszkaniowe.

Dz.U.2019.2133 t.j. | ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt obowiązujący