Law Journal

Wyroby medyczne.

Dz.U.2001.126.1380 | ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o bibliotekach.

Dz.U.2001.129.1440 | ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budowlane.

Dz.U.2001.129.1439 | ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U.2001.110.1190 | ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Nabywanie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

Dz.U.2001.113.1209 | ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Dz.U.2018.1173 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2001.80.860 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

Dz.U.2001.84.912 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zamówieniach publicznych.

Dz.U.2001.113.1208 | ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo łowieckie.

Dz.U.2001.125.1366 | ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Krajowy system ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2001.125.1363 | ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dz.U.2001.113.1207 | ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat za świadczenie usług przez Inspekcję Ochrony Roślin.

Dz.U.2001.84.919 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich oraz obrót tymi wyrobami.

Dz.U.2001.128.1401 | ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Dz.U.2001.97.1052 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Ministerstwa Gospodarki i zniesienie Ministerstwa Łączności.

Dz.U.2001.76.814 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.2001.90.996 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Tryb i warunki rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

Dz.U.2001.85.928 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2001 r. | Akt obowiązujący

Umundurowanie pracowników Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaka tej Inspekcji.

Dz.U.2001.93.1030 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Dz.U.2001.79.839 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Dz.U.2001.79.838 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Dz.U.2001.79.840 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb nadawania oraz pozbawiania jednostki organizacyjnej statusu jednostki badawczo-rozwojowej.

Dz.U.2001.85.927 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.

Dz.U.2001.84.920 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Pozwolenia na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.

Dz.U.2001.81.885 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Kredyt konsumencki.

Dz.U.2001.100.1081 | ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Opłaty za przejazdy autostradami.

Dz.U.2001.80.871 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Organizacja roku szkolnego.

Dz.U.2001.79.844 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Stanowiska, zaszeregowania, kwalifikacje oraz szczegółowe zasady wynagradzania pracowników izb morskich.

Dz.U.2001.79.853 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2001.80.861 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Świadczenie dla cywilnych ofiar wojny.

Dz.U.2001.89.974 | ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Tryb i termin zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i Senatu.

Dz.U.2001.79.851 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony lądu.

Dz.U.2001.84.923 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie kontyngentów na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

Dz.U.2001.79.850 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.2001.75.801 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dyscyplinie wojskowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.85.925 | ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej oraz ustawa - Prawo działalności gospodarczej.

Dz.U.2001.102.1115 | ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.2001.90.995 | ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2001.88.961 | ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Dz.U.2019.1276 t.j. | ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Janowo.

Dz.U.2001.74.789 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.2001.111.1193 | ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Prawo wodne.

Dz.U.2017.1121 t.j. | ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Dz.U.2001.79.849 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.2001.98.1068 | ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.

Dz.U.2001.77.824 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

Dz.U.2001.81.878 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2001.79.852 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie kwot produkcji cukru.

Dz.U.2001.80.859 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Dz.U.2001.73.783 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Dz.U.2001.77.823 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

Dz.U.2001.80.867 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny.

Dz.U.2001.78.836 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy