Law Journal

Standardy kształcenia pielęgniarek i położonych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

Dz.U.2002.55.499 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Rodzaje oraz stężenia substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony.

Dz.U.2002.55.498 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego.

Dz.U.2002.55.497 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody.

Dz.U.2002.55.496 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego.

Dz.U.2002.55.495 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych.

Dz.U.2002.55.494 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe.

Dz.U.2002.55.492 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Limit krajowy produkcji surowca tytoniowego.

Dz.U.2002.55.488 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Gatunki organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.

Dz.U.2002.55.487 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Nakład połowowy floty.

Dz.U.2002.55.486 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.

Dz.U.2002.55.485 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Połączenie Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej.

Dz.U.2002.55.482 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej.

Dz.U.2002.55.481 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni.

Dz.U.2002.55.479 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych.

Dz.U.2002.55.475 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór flagi oraz oznakowanie jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.

Dz.U.2002.54.474 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

Dz.U.2002.53.470 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

Dz.U.2002.53.469 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

Dz.U.2002.53.465 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.2002.53.463 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dz.U.2002.51.458 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie komisarzy wyborczych.

Dz.U.2002.50.455 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

Dz.U.2002.50.452 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt jednorazowy

Podstawa programowa kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Dz.U.2002.50.451 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.2002.50.449 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Fundusze inwestycyjne.

Dz.U.2002.49.448 t.j. | ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Dotacja przeznaczona na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

Dz.U.2002.47.440 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Gdańsku.

Dz.U.2002.47.439 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2002.46.436 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Organizacja roku szkolnego.

Dz.U.2002.46.432 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Algorytm przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.

Dz.U.2002.46.425 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 18/01.

Dz.U.2002.44.423 | wyrok z dnia 8 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Egzaminy na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.44.418 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie "Kairos".

Dz.U.2002.44.417 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.2002.44.416 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2002 r. | Akt jednorazowy

Koszty sądowe przy zakładaniu ksiąg wieczystych.

Dz.U.2002.44.415 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Tryb i szczegółowe zasady zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia absolwenta.

Dz.U.2002.44.413 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Środki specjalne w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Dz.U.2002.44.411 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dz.U.2002.43.408 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

Dz.U.2002.43.407 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Urzędy celne właściwe dla przywozu i wywozu produktów GMO.

Dz.U.2002.43.406 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Urzędy celne, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2002.43.405 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzór pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania.

Dz.U.2002.43.404 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc