Law Journal

Uznanie miasta Krasnobród za uzdrowisko.

Dz.U.2002.129.1103 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2002.128.1095 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

Dz.U.2002.127.1092 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Dz.U.2002.127.1091 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dz.U.2002.127.1088 | ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.2002.127.1087 | ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o regulacji rynku cukru.

Dz.U.2002.127.1086 | ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.2002.127.1085 | ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Odbywanie praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

Dz.U.2002.126.1082 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt obowiązujący

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Dz.U.2002.126.1081 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2002.126.1080 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.2002.126.1079 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Warunki tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Dz.U.2002.126.1078 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Kwota A i B cukru oraz kwota A i B izoglukozy.

Dz.U.2002.126.1073 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych.

Dz.U.2002.126.1072 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dz.U.2002.126.1071 | ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2002.126.1070 | ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dz.U.2002.126.1067 | ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Dz.U.2002.126.1066 | ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.2002.125.1065 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Ochrona przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych.

Dz.U.2002.125.1063 | ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.124.1062 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Dz.U.2002.124.1060 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wynalazki i wzory użytkowe dotyczące obronności lub bezpieczeństwa Państwa.

Dz.U.2002.123.1056 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2002 r. | Akt obowiązujący

Raporty wojewódzkie dotyczące gospodarki opakowaniami.

Dz.U.2002.122.1054 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i kryteria gospodarowania środkami z opłat produktowych.

Dz.U.2002.122.1052 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.2002.122.1051 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Otrzymywanie wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.122.1050 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór karty zapytania.

Dz.U.2002.122.1047 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

Dz.U.2002.122.1046 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2002.122.1044 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych.

Dz.U.2002.122.1043 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór oraz sposób sporządzania i składania deklaracji wyładunkowej.

Dz.U.2002.121.1039 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2002.121.1038 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zasady podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim.

Dz.U.2002.121.1036 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

Dz.U.2002.121.1035 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2002.121.1033 | ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2002.121.1031 | ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.120.1030 | obwieszczenie z dnia 23 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Tryb zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych.

Dz.U.2002.120.1029 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.U.2002.120.1022 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Dz.U.2002.120.1021 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.119.1020 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Legitymacje służbowe oraz znaki identyfikacyjne funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.119.1019 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.119.1018 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika obrony cywilnej.

Dz.U.2002.119.1017 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2002 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.118.1015 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

Dz.U.2002.118.1013 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.2002.117.1009 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o wykonywaniu rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2002.116.1006 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt utracił moc