Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 16/2000.

Dz.U.2001.144.1621 | wyrok z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wysokość jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Dz.U.2001.146.1640 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Dz.U.2001.152.1736 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zakres informacji oraz wzory formularzy służące do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

Dz.U.2001.152.1737 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

Dz.U.2001.156.1827 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zasady sporządzania raportu wojewódzkiego.

Dz.U.2001.152.1739 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2001.151.1687 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru.

Dz.U.2001.142.1589 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Rejestr obszarów górniczych.

Dz.U.2001.148.1660 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości banków.

Dz.U.2001.149.1673 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.2001.149.1669 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2001.149.1670 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

Dz.U.2001.149.1671 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych.

Dz.U.2001.143.1614 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Dz.U.2001.149.1672 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dz.U.2001.149.1667 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.U.2001.140.1576 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Dz.U.2001.153.1783 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.U.2001.148.1652 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wzory zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób.

Dz.U.2001.152.1731 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wzór karty zgonu oraz sposób jej wypełniania.

Dz.U.2001.153.1782 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2001.140.1577 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.2001.140.1578 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.

Dz.U.2001.148.1651 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.

Dz.U.2001.148.1650 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni.

Dz.U.2001.154.1785 | ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie.

Dz.U.2002.4.30 | ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 18/2000.

Dz.U.2001.145.1638 | wyrok z dnia 4 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2001.145.1632 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Sposób potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

Dz.U.2001.148.1646 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Wzory druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę za złoża.

Dz.U.2001.153.1773 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.

Dz.U.2001.145.1637 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006.

Dz.U.2001.140.1573 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.

Dz.U.2001.146.1642 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Zdrowia.

Dz.U.2001.140.1575 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie policjantów.

Dz.U.2002.3.29 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla Energetyki", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.

Dz.U.2017.1903 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.2001.138.1551 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2001 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie od cła przyrządów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych, diagnozowania lub leczenia.

Dz.U.2001.149.1665 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od cła rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia.

Dz.U.2001.145.1629 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od cła towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrządów i aparatury naukowej.

Dz.U.2001.149.1664 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Dz.U.2002.1.1 | ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. | Akt jednorazowy

Wzór licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych.

Dz.U.2001.145.1630 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

Dz.U.2001.145.1631 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.U.2001.137.1538 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2001.151.1686 | ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

Dz.U.2017.2059 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 36/2001.

Dz.U.2001.138.1567 | wyrok z dnia 28 listopada 2001 r. | Akt jednorazowy

Zakres działania i sposób organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.U.2019.2030 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2001 r. | Akt obowiązujący

Uprawianie alpinizmu.

Dz.U.2001.145.1624 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim.

Dz.U.2001.141.1586 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2002 r.

Dz.U.2001.137.1536 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 2/2000.

Dz.U.2001.138.1566 | wyrok z dnia 26 listopada 2001 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o cyberprzestępczości. Budapeszt.2001.11.23.

Dz.U.2015.728 | umowa międzynarodowa z dnia 23 listopada 2001 r. | Akt obowiązujący

Określenie kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dz.U.2001.137.1542 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.2001.137.1541 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowe zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.

Dz.U.2001.138.1562 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2001 r. | Akt jednorazowy