Law Journal

Wymagania zasadnicze dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.

Dz.U.2002.1.3 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dz.U.2001.153.1762 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Dz.U.2001.146.1641 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.2002.4.32 | ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej.

Dz.U.2002.4.31 | ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dz.U.2001.154.1797 | ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o szkolnictwie wyższym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2002.4.33 | ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Dz.U.2001.154.1795 | ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U.2001.154.1794 | ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U.2014.1507 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dodatkowe warunki fizyczne i psychiczne oraz kwalifikacje żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U.2001.157.1846 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Izby zatrzymań.

Dz.U.2001.157.1852 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy.

Dz.U.2001.150.1682 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Legitymacje i odznaki identyfikacyjne żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U.2001.157.1848 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej.

Dz.U.2001.157.1854 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej.

Dz.U.2001.157.1855 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U.2001.157.1851 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szkolenie, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Dz.U.2001.150.1681 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

Dz.U.2001.150.1684 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Dz.U.2001.150.1680 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2001.150.1679 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Dz.U.2001.150.1683 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny.

Dz.U.2001.154.1786 | ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Znak Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U.2001.157.1850 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

Dz.U.2001.144.1620 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Określenie przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.

Dz.U.2001.152.1741 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Dz.U.2001.156.1830 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2001.153.1771 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa budżetowa na rok 2001.

Dz.U.2001.147.1645 | ustawa z dnia 13 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzorcowego planu kont dla banków.

Dz.U.2001.152.1727 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposób gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.2001.153.1764 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

Dz.U.2001.153.1763 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych.

Dz.U.2017.277 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 26/2001.

Dz.U.2001.144.1622 | wyrok z dnia 12 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.2001.152.1726 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.

Dz.U.2001.149.1675 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2001.148.1648 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Dz.U.2001.148.1649 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.2001.143.1612 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i tryb przeprowadzania przez wojewodów kontroli oraz zasady współdziałania z innymi organami.

Dz.U.2001.145.1627 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu w przywozie żelatyny.

Dz.U.2001.153.1756 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

Dz.U.2001.153.1758 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.

Dz.U.2001.153.1757 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych.

Dz.U.2001.151.1689 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.2001.151.1688 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

Dz.U.2001.151.1698 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Chorwacji.

Dz.U.2001.151.1691 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

Dz.U.2001.151.1696 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

Dz.U.2001.151.1699 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

Dz.U.2001.151.1700 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

Dz.U.2001.151.1693 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

Dz.U.2001.144.1618 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Taryfy celnej.

Dz.U.2001.146.1639 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2001.152.1733 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Dz.U.2001.152.1738 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie i odwołanie czasu letniego w latach 2002-2006.

Dz.U.2001.143.1613 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc