Law Journal

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż.

Dz.U.2001.157.1866 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2002.4.38 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Tryb korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

Dz.U.2002.1.13 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Dz.U.2001.156.1825 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.2001.156.1821 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Uznanie miasta Supraśl za uzdrowisko.

Dz.U.2002.1.5 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.

Dz.U.2002.4.43 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dz.U.2001.154.1811 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

Dz.U.2001.156.1819 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

Dz.U.2001.156.1818 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2001.154.1810 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.

Dz.U.2001.157.1859 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez Żandarmerię Wojskową.

Dz.U.2001.157.1858 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Wykaz towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Dz.U.2001.155.1814 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002.

Dz.U.2001.156.1822 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2002.2.25 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowa organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.U.2001.157.1845 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Dopuszczenie w 2002 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Dz.U.2002.1.11 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.U.2001.151.1706 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą.

Dz.U.2001.152.1725 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.2001.154.1805 | ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz.U.2001.154.1804 | ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo wodne.

Dz.U.2001.154.1803 | ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Kasy rejestrujące.

Dz.U.2001.151.1711 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Opłaty pobierane w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów.

Dz.U.2002.1.16 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Tryb oraz terminy pobierania opłat cukrowych.

Dz.U.2001.153.1770 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową.

Dz.U.2001.157.1844 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Dz.U.2001.157.1865 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

Dz.U.2001.151.1719 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zamknięcie plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

Dz.U.2001.151.1718 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Gromadzenie i udostępnianie próbek i dokumentacji geologicznych.

Dz.U.2001.153.1780 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Podatek akcyzowy.

Dz.U.2001.148.1655 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Projekty prac geologicznych.

Dz.U.2001.153.1777 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

Dz.U.2001.153.1778 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

Dz.U.2001.153.1779 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych.

Dz.U.2001.153.1769 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Dz.U.2001.153.1766 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dz.U.2001.153.1765 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wzór wykazu środków transportowych.

Dz.U.2001.153.1754 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń ponadstandardowych.

Dz.U.2001.151.1723 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

Dz.U.2001.148.1662 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Cena minimalna ziemniaków.

Dz.U.2001.153.1747 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Kryteria bilansowości złóż kopalin.

Dz.U.2001.153.1774 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Określenie rodzaju i liczby nieruchomości i rzeczy ruchomych, jakie mogą być pobrane na rzecz obrony w 2002 r.

Dz.U.2001.151.1704 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc