Law Journal

Przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych.

Dz.U.2002.12.116 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Ewangelickiemu Duszpasterstwu Wojskowemu.

Dz.U.2002.12.119 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Opłaty drogowe.

Dz.U.2002.8.60 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r.

Dz.U.2002.6.56 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i forma audytu energetycznego.

Dz.U.2002.12.114 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2002.8.66 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt jednorazowy

Weryfikacja audytu energetycznego.

Dz.U.2002.12.115 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór tablic obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody.

Dz.U.2002.8.82 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie przeciętnych norm zużycia wody.

Dz.U.2002.8.70 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie i zmiana urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2002.8.79 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2002.8.69 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2002.8.78 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Opłata za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumenty z tym związane.

Dz.U.2002.5.52 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Warunki, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

Dz.U.2002.8.64 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2002.5.54 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2002 r. | Akt jednorazowy

Uzyskiwanie certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Dz.U.2002.5.51 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Wartości progowe poziomów hałasu.

Dz.U.2002.8.81 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej.

Dz.U.2002.4.37 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Niektóre ulgi przysługujące inwalidom wojennym i wojskowym.

Dz.U.2002.4.35 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zadania rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.

Dz.U.2002.4.36 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Dz.U.2002.5.46 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2002.8.59 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu.

Dz.U.2002.3.27 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Zakres i warunki współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką.

Dz.U.2002.5.55 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2002.1.18 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zwrot kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej.

Dz.U.2002.8.77 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

Dz.U.2002.2.21 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2002 r. | Akt jednorazowy

Procedury uproszczone.

Dz.U.2002.5.48 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Dz.U.2001.156.1834 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ewidencja prowadzona przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

Dz.U.2002.1.10 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2001.156.1835 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2002.1.17 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

Dz.U.2002.2.20 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.2001.156.1826 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

Dz.U.2001.154.1807 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2001.154.1808 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2001.154.1809 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Dodatki mieszkaniowe.

Dz.U.2001.156.1817 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Określenie zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.

Dz.U.2001.156.1820 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż.

Dz.U.2001.157.1866 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2002.4.38 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Tryb korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

Dz.U.2002.1.13 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Dz.U.2001.156.1825 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.2001.156.1821 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Uznanie miasta Supraśl za uzdrowisko.

Dz.U.2002.1.5 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.

Dz.U.2002.4.43 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dz.U.2001.154.1811 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

Dz.U.2001.156.1819 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

Dz.U.2001.156.1818 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2001.154.1810 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.

Dz.U.2001.157.1859 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez Żandarmerię Wojskową.

Dz.U.2001.157.1858 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Wykaz towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Dz.U.2001.155.1814 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc