Law Journal

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

Dz.U.2002.53.469 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 2/01.

Dz.U.2002.63.578 | wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wzór certyfikatu bezpiecznej obsługi statku morskiego.

Dz.U.2002.69.639 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

Dz.U.2002.64.581 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2002.64.580 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2002.64.583 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2002.64.584 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2002.64.586 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Dz.U.2002.64.587 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.

Dz.U.2002.64.579 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

Dz.U.2002.64.582 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.2002.64.585 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2002.64.588 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2002.64.589 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2002.64.590 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2002.64.591 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla.

Dz.U.2002.63.575 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Utworzenie, organizacja i tryb działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Dz.U.2016.1741 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2002.46.436 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dz.U.2002.43.408 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych.

Dz.U.2002.43.396 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Urzędy celne, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2002.43.405 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Urzędy celne właściwe dla przywozu i wywozu produktów GMO.

Dz.U.2002.43.406 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Utworzenie izb celnych i urzędów celnych oraz określenie ich siedzib.

Dz.U.2002.43.392 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Właściwość miejscowa organów celnych.

Dz.U.2002.43.391 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzór pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania.

Dz.U.2002.43.404 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Dz.U.2002.43.390 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.2002.43.381 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej.

Dz.U.2002.43.375 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

Dz.U.2002.43.407 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych.

Dz.U.2002.43.384 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej.

Dz.U.2002.43.395 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

Dz.U.2002.43.373 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

Dz.U.2002.43.378 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2002.43.397 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2002.43.399 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru.

Dz.U.2002.43.380 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Gdańsku.

Dz.U.2002.47.439 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2002.63.571 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

Dz.U.2002.116.1004 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Organizacja roku szkolnego.

Dz.U.2002.46.432 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Stan klęski żywiołowej.

Dz.U.2017.1897 t.j. | ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2002.62.559 | ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodzie lekarza.

Dz.U.2002.76.691 | ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe.

Dz.U.2002.55.492 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Dz.U.2002.41.367 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych.

Dz.U.2002.55.475 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Rodzaje oraz stężenia substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony.

Dz.U.2002.55.498 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Sposoby prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.2002.58.537 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc