Law Journal

Zaliczenie drogi w powiecie gryfickim do kategorii dróg powiatowych.

Dz.U.2002.116.1005 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Harmonogram tworzenia zapasów paliw ciekłych.

Dz.U.2002.84.756 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu.

Dz.U.2002.98.887 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Organizacja oraz warunki i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną.

Dz.U.2002.97.872 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Plany ruchu zakładów górniczych.

Dz.U.2002.94.840 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Pobór do służby wojskowej.

Dz.U.2002.97.878 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

Dz.U.2002.85.772 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Rejestr producentów i importerów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

Dz.U.2002.84.757 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Równoważnik pieniężny otrzymywany w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.85.775 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe kryteria udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dz.U.2002.85.768 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb i terminy udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dz.U.2002.85.771 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dz.U.2002.85.770 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy wykaz paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

Dz.U.2002.84.758 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.106.936 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Urlopy funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.86.784 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Warunki i sposób naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

Dz.U.2016.1517 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.119.1018 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2017.1805 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów.

Dz.U.2002.85.774 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji.

Dz.U.2002.86.779 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wzory wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dz.U.2002.85.769 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych.

Dz.U.2002.94.841 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb" w Gliwicach.

Dz.U.2002.77.697 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2002.95.843 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Ratownictwo górnicze.

Dz.U.2002.94.838 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

Dz.U.2002.97.876 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 13/01.

Dz.U.2002.84.764 | wyrok z dnia 12 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2002.84.762 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2002.84.761 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 5/02.

Dz.U.2002.84.763 | wyrok z dnia 11 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2002.91.811 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Austria-Polska. Umowa o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia. Wiedeń.2002.06.10.

Dz.U.2006.51.373 | umowa międzynarodowa z dnia 10 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Austria-Polska. Umowa o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Wiedeń.2002.06.10.

Dz.U.2004.41.377 | umowa międzynarodowa z dnia 10 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Dokonywanie dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Dz.U.2002.81.734 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Dotacja przedmiotowa do kolejowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2002.77.696 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposób oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Dz.U.2015.568 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2002.77.706 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Dz.U.2002.81.735 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Polska Konfederacja Sportu.

Dz.U.2002.93.820 | ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Przypadki otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz normy tego wyżywienia.

Dz.U.2002.86.783 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Świadectwa służby i opinie o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.1610 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Urlopy policjantów.

Dz.U.2002.81.740 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

Dz.U.2002.81.741 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2002.121.1031 | ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.2002.83.749 | ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Ocena poziomów substancji w powietrzu.

Dz.U.2002.87.798 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2002.80.723 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ochronie zwierząt.

Dz.U.2002.135.1141 | ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2002.108.945 | ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa.

Dz.U.2017.477 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2002 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ratyfikacja Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Dz.U.2002.126.1066 | ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Dz.U.2002.77.702 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc