Law Journal

Pomoc publiczna, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu.

Dz.U.2003.31.255 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Badanie skuteczności i efektywności pomocy publicznej.

Dz.U.2003.31.254 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2003.31.253 | postanowienie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt indywidualny

Cena progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2003.30.250 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Uchylenie stosowania tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w odniesieniu do niektórych produktów stalowych.

Dz.U.2003.30.249 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Sposób stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej.

Dz.U.2003.30.247 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za czynności oraz za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Dz.U.2003.29.246 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób produkcji wyrobów winiarskich gronowych.

Dz.U.2003.29.245 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób produkcji fermentowanych napojów winiarskich.

Dz.U.2003.29.244 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2003.29.242 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

Dz.U.2003.28.241 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Dz.U.2003.28.240 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2003.28.239 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Pobieranie i przechowywanie próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego.

Dz.U.2003.27.238 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Substancje wzbogacające dodawane do żywności i warunki ich stosowania.

Dz.U.2003.27.237 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Suplementy diety.

Dz.U.2003.27.236 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2003.27.235 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Graniczna kontrola sanitarna żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności.

Dz.U.2003.27.234 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie żywnością.

Dz.U.2003.27.233 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2003.26.230 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Formularz ewidencyjny stosowany w żegludze śródlądowej.

Dz.U.2003.26.227 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2003 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje moszczy gronowych i szczegółowe wymagania dla tych moszczy.

Dz.U.2003.25.222 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Dotacja przeznaczona dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu.

Dz.U.2003.25.219 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

Dz.U.2003.25.217 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego.

Dz.U.2003.25.204 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 2/02.

Dz.U.2003.24.202 | wyrok z dnia 28 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 37/01.

Dz.U.2003.24.201 | wyrok z dnia 28 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 27/02.

Dz.U.2003.24.200 | wyrok z dnia 27 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Przeciwdziałanie narkomanii.

Dz.U.2003.24.198 t.j. | ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Dz.U.2003.23.193 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2003 r.

Dz.U.2003.23.191 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości.

Dz.U.2003.22.187 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie urzędowej kontroli żywności.

Dz.U.2003.21.186 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania kontroli przez inspektora farmaceutycznego.

Dz.U.2003.21.185 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów dotyczących badań klinicznych wyrobów medycznych.

Dz.U.2003.21.184 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Badania kliniczne wyrobów medycznych.

Dz.U.2003.21.183 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2003.21.180 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie strażników Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2003.20.175 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Broń służbowa i umundurowanie inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Dz.U.2003.20.174 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Sposób oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich.

Dz.U.2003.20.173 | rozporządzenie z dnia 29 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej.

Dz.U.2003.20.172 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Informacja o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki.

Dz.U.2003.19.170 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Środki konserwujące, słodzące, barwniki i przeciwutleniacze, które mogą wchodzić w skład produktów leczniczych.

Dz.U.2003.19.169 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt obowiązujący

Dokumentacja wyników badań produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, oraz raporty eksperta.

Dz.U.2003.19.168 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2003.19.167 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2003.19.165 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy