Law Journal

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.2002.97.868 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2002.97.869 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2002.97.870 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.99.904 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dz.U.2002.100.909 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Należność za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.109.964 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.2002.96.856 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.118.1015 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2002.93.833 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2002.131.1113 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

Dz.U.2002.93.834 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2002.104.931 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej.

Dz.U.2018.1500 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.108.955 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Koszty transportu masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

Dz.U.2002.98.889 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Nagroda jubileuszowa funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.100.916 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia socjalne i bytowe przysługujące funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny.

Dz.U.2002.99.903 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Tryb przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.98.893 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.2002.140.1175 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.2002.98.885 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2002.93.836 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.2018.963 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.98.892 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.119.1020 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki.

Dz.U.2002.96.852 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Świadectwo służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2002.93.827 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Świadectwo służby w Agencji Wywiadu.

Dz.U.2020.1612 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposób ich przedstawiania.

Dz.U.2002.100.920 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór dokumentu dotyczącego transportu produktów rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2002.108.954 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór imienny upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiący podstawę udostępnienia danych osobowych.

Dz.U.2002.93.830 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Wzór legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2018.575 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Wzór legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2021.209 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

Dz.U.2002.108.952 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Kontrola graniczna dokonywana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.96.862 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Legitymacje służbowe oraz znaki identyfikacyjne funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.119.1019 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Oddelegowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną.

Dz.U.2002.97.881 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Organizacja służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposób jej pełnienia.

Dz.U.2002.97.882 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Dz.U.2002.96.849 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Połączenie miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenie granic niektórych powiatów.

Dz.U.2002.93.821 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.

Dz.U.2002.96.851 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Dz.U.2002.96.850 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Dz.U.2002.96.845 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz nadanie miejscowości statusu miasta.

Dz.U.2002.93.822 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Dz.U.2002.96.864 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej.

Dz.U.2002.96.847 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Dz.U.2002.96.848 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Utworzenie oraz organizacja komisji lekarskich w Straży Granicznej.

Dz.U.2002.98.891 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 45/01.

Dz.U.2002.100.923 | wyrok z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2002.93.835 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

Dz.U.2002.93.826 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2002.100.906 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Dz.U.2002.93.823 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Zwrot kosztów funkcjonariuszowi Straży Granicznej w razie odwołania z urlopu.

Dz.U.2002.97.883 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący