Law Journal

Przeprowadzenie poboru w 2003 r.

Dz.U.2002.180.1512 | rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

Dz.U.2002.182.1519 | rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. | Akt utracił moc

Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Dz.U.2020.939 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie pracownikom Głównego Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2002.174.1422 | rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Nadanie pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2002.174.1423 | rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy rejonowe oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.2002.180.1508 | rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.179.1499 | obwieszczenie z dnia 16 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

Dz.U.2002.183.1530 | rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dz.U.2002.180.1509 | rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Dz.U.2002.180.1510 | rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2002.174.1424 | rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.

Dz.U.2002.180.1502 | rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie i utworzenie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2002.179.1496 | rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Dopuszczalność pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw.

Dz.U.2002.186.1545 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe.

Dz.U.2002.186.1546 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.

Dz.U.2002.186.1547 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.

Dz.U.2002.186.1548 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali.

Dz.U.2002.186.1549 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

Dz.U.2002.186.1550 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

Dz.U.2002.186.1551 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

Dz.U.2002.186.1552 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

Dz.U.2002.186.1544 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.175.1441 | obwieszczenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

Dz.U.2002.186.1543 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 6/02.

Dz.U.2002.178.1486 | wyrok z dnia 15 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2002.177.1458 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zwalnianie i powoływanie do czynnej służby wojskowej w 2003 r.

Dz.U.2002.180.1504 | rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

Dz.U.2002.179.1498 | rozporządzenie z dnia 14 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 4/01.

Dz.U.2002.178.1485 | wyrok z dnia 14 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony.

Dz.U.2002.172.1401 | rozporządzenie z dnia 11 października 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2002.172.1402 | rozporządzenie z dnia 11 października 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.172.1412 | obwieszczenie z dnia 11 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

Dz.U.2002.188.1573 | ustawa z dnia 11 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2002.176.1448 | rozporządzenie z dnia 11 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Ceremoniał składania ślubowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2002.180.1507 | rozporządzenie z dnia 10 października 2002 r. | Akt utracił moc

Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dz.U.2020.2207 t.j. | ustawa z dnia 10 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organizacja rynku rybnego oraz zmiana ustawy o rybołówstwie morskim.

Dz.U.2002.181.1514 | ustawa z dnia 10 października 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku rolnym.

Dz.U.2002.200.1680 | ustawa z dnia 10 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Dz.U.2002.176.1447 | rozporządzenie z dnia 9 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie części poborowych do rezerwy.

Dz.U.2002.171.1394 | rozporządzenie z dnia 8 października 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy uboju zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka.

Dz.U.2002.175.1438 | rozporządzenie z dnia 8 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 36/00.

Dz.U.2002.176.1457 | wyrok z dnia 8 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.

Dz.U.2002.173.1413 | rozporządzenie z dnia 8 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2019.1943 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Kultury" w Warszawie.

Dz.U.2002.172.1409 | rozporządzenie z dnia 7 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.

Dz.U.2002.176.1455 | rozporządzenie z dnia 4 października 2002 r. | Akt utracił moc

Zakres, sposób oraz miejsce odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Dz.U.2002.176.1445 | rozporządzenie z dnia 4 października 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów.

Dz.U.2002.176.1451 | rozporządzenie z dnia 4 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu.

Dz.U.2002.172.1410 | rozporządzenie z dnia 3 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dz.U.2002.189.1585 | rozporządzenie z dnia 2 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2002.182.1518 | rozporządzenie z dnia 2 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 48/01.

Dz.U.2002.168.1383 | wyrok z dnia 2 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja medyczna w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dz.U.2002.176.1450 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody.

Dz.U.2002.169.1392 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1460 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1461 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1462 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1463 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1465 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1466 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc