Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 7/01.

Dz.U.2002.191.1604 | wyrok z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i tryb wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

Dz.U.2002.186.1557 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2002.194.1637 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

Dz.U.2002.193.1621 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2002.194.1638 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2002.194.1639 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2002.191.1600 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat rejestracyjnych.

Dz.U.2002.190.1591 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Składanie wniosku o wydanie licencji detektywa.

Dz.U.2002.186.1556 | rozporządzenie z dnia 31 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość, warunki i tryb przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

Dz.U.2020.903 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór i tryb wydawania licencji detektywa.

Dz.U.2002.189.1587 | rozporządzenie z dnia 31 października 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami.

Dz.U.2002.191.1599 | rozporządzenie z dnia 31 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz.U.2002.191.1596 | rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Określenie kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dz.U.2002.190.1588 | rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. | Akt utracił moc

Podatek leśny.

Dz.U.2019.888 t.j. | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

Dz.U.2021.239 t.j. | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

Dz.U.2002.191.1595 | rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U.2019.1205 t.j. | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Zaopatrzenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Dz.U.2020.984 t.j. | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.2002.186.1554 | rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansach publicznych.

Dz.U.2002.200.1685 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o giełdach towarowych.

Dz.U.2002.200.1686 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej.

Dz.U.2002.207.1752 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.2002.200.1684 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Dz.U.2002.208.1763 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2002.200.1683 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt utracił moc

Konkurs na twórcze prace projektowe.

Dz.U.2002.188.1574 | rozporządzenie z dnia 29 października 2002 r. | Akt utracił moc

Sposób oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich.

Dz.U.2003.20.173 | rozporządzenie z dnia 29 października 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej.

Dz.U.2002.188.1578 | rozporządzenie z dnia 29 października 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt.

Dz.U.2002.192.1609 | rozporządzenie z dnia 29 października 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania oraz organizacja Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dz.U.2002.189.1584 | rozporządzenie z dnia 29 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 19/01.

Dz.U.2002.186.1560 | wyrok z dnia 29 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Wzruszanie prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.

Dz.U.2002.186.1555 | rozporządzenie z dnia 29 października 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2002.191.1594 | rozporządzenie z dnia 29 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa.

Dz.U.2002.183.1527 | rozporządzenie z dnia 28 października 2002 r. | Akt utracił moc

Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy.

Dz.U.2017.2095 t.j. | ustawa z dnia 28 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dz.U.2020.358 t.j. | ustawa z dnia 28 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2002.199.1671 | ustawa z dnia 28 października 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.2002.200.1681 | ustawa z dnia 28 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2002.197.1662 | ustawa z dnia 28 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Dz.U.2002.188.1582 | rozporządzenie z dnia 25 października 2002 r. | Akt utracił moc

Regulamin wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

Dz.U.2002.183.1528 | rozporządzenie z dnia 25 października 2002 r. | Akt utracił moc

Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dz.U.2015.1427 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

Dz.U.2002.187.1564 | rozporządzenie z dnia 25 października 2002 r. | Akt utracił moc

Warunki tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunki, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia.

Dz.U.2002.183.1529 | rozporządzenie z dnia 25 października 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

Dz.U.2002.187.1563 | rozporządzenie z dnia 25 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Określenie struktury etatowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2002.180.1506 | rozporządzenie z dnia 24 października 2002 r. | Akt utracił moc

Świadczenia przysługujące funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania.

Dz.U.2021.460 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2002.179.1493 | rozporządzenie z dnia 24 października 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.

Dz.U.2002.189.1586 | rozporządzenie z dnia 24 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 39/01.

Dz.U.2002.178.1487 | wyrok z dnia 22 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Uzbekistan-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Taszkient.2002.10.21.

Dz.U.2004.38.345 | umowa międzynarodowa z dnia 21 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Ewidencja prowadzona przez organy celne na potrzeby postępowania antysubsydyjnego.

Dz.U.2002.179.1492 | rozporządzenie z dnia 18 października 2002 r. | Akt utracił moc

Podstawowe warunki prowadzenia apteki.

Dz.U.2002.187.1565 | rozporządzenie z dnia 18 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Wydawanie z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2016.493 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wzór prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Dz.U.2002.187.1566 | rozporządzenie z dnia 18 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

Dz.U.2002.188.1577 | rozporządzenie z dnia 18 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2020.1364 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2002.174.1427 | rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. | Akt utracił moc