Law Journal

Szczegółowe wymagania zgłaszania incydentów medycznych oraz dalsze postępowanie po ich zgłoszeniu.

Dz.U.2002.199.1678 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Warunki produkcji oraz sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Dz.U.2002.193.1618 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wolna burta statków morskich.

Dz.U.2002.223.1874 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości.

Dz.U.2002.201.1698 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Policji, ustawa o administracji rządowej w województwie i ustawa o samorządzie powiatowym.

Dz.U.2002.200.1688 | ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.2002.230.1920 | ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2002.213.1801 | ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczalność niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców.

Dz.U.2002.196.1652 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców.

Dz.U.2002.201.1694 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Informacje i sprawozdania przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej.

Dz.U.2002.196.1655 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Dz.U.2002.194.1640 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Stawki opłaty za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.

Dz.U.2002.194.1636 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Stawki uposażenia według stanowiska służbowego typowe dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.193.1623 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe kryteria uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy.

Dz.U.2002.196.1653 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb i harmonogram prac nad Długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

Dz.U.2002.201.1695 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Uprawianie dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu.

Dz.U.2003.6.66 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych.

Dz.U.2002.193.1617 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 40/01.

Dz.U.2002.194.1641 | wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę.

Dz.U.2002.196.1654 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dz.U.2002.197.1663 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Szkolenie i egzaminowanie osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dz.U.2002.194.1633 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.

Dz.U.2002.187.1568 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Dz.U.2002.193.1626 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.

Dz.U.2002.193.1627 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Dz.U.2002.193.1628 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.

Dz.U.2002.204.1723 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Egzaminy dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Dz.U.2002.186.1559 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Ilość nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych.

Dz.U.2002.192.1605 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2002.192.1606 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

Dz.U.2002.201.1693 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt.

Dz.U.2002.192.1611 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dotyczące oznakowań towarów paczkowanych.

Dz.U.2002.193.1615 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów.

Dz.U.2002.192.1613 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wymagania dotyczące rejestracji dawek indywidualnych.

Dz.U.2002.207.1753 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 7/01.

Dz.U.2002.191.1604 | wyrok z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i tryb wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

Dz.U.2002.186.1557 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2002.194.1637 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

Dz.U.2002.193.1621 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2002.194.1638 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2002.194.1639 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2002.191.1600 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat rejestracyjnych.

Dz.U.2002.190.1591 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Składanie wniosku o wydanie licencji detektywa.

Dz.U.2002.186.1556 | rozporządzenie z dnia 31 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość, warunki i tryb przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

Dz.U.2020.903 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór i tryb wydawania licencji detektywa.

Dz.U.2002.189.1587 | rozporządzenie z dnia 31 października 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami.

Dz.U.2002.191.1599 | rozporządzenie z dnia 31 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz.U.2002.191.1596 | rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Określenie kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dz.U.2002.190.1588 | rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. | Akt utracił moc

Podatek leśny.

Dz.U.2019.888 t.j. | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt obowiązujący