Law Journal

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.

Dz.U.2002.214.1813 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

Dz.U.2002.208.1765 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

Dz.U.2002.208.1767 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2002.208.1766 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

Dz.U.2002.230.1921 | ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe.

Dz.U.2002.230.1925 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Organizacja i sposób zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

Dz.U.2015.358 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

Dz.U.2002.205.1739 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dz.U.2002.224.1882 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 13/02.

Dz.U.2002.205.1741 | wyrok z dnia 3 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dz.U.2002.217.1832 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Dz.U.2002.205.1736 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja wyrobów medycznych.

Dz.U.2002.217.1834 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.

Dz.U.2002.211.1797 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich oznaczania znakowaniem CE.

Dz.U.2002.209.1779 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 20/01.

Dz.U.2002.208.1778 | wyrok z dnia 2 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Centralna Ewidencja Badań Klinicznych.

Dz.U.2002.209.1783 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Ewidencja skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

Dz.U.2002.208.1775 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Lista organizmów patogennych oraz ich klasyfikacja, a także środki niezbędne dla poszczególnych stopni hermetyczności.

Dz.U.2002.212.1798 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Moc obowiązująca Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Stirinie dnia 9 czerwca 2000 r.

Dz.U.2003.131.1213 | oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2002.217.1833 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Dz.U.2002.210.1792 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt obowiązujący

Wysokość dopłat do mleka Ekstra w 2003 r.

Dz.U.2002.201.1696 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dz.U.2002.221.1860 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Powierzenie niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.

Dz.U.2002.210.1788 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2002.203.1719 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów.

Dz.U.2002.208.1769 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2002.221.1861 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Aplikacja referendarska.

Dz.U.2002.201.1701 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Egzamin ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.

Dz.U.2002.205.1740 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2002.209.1781 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wyceny nieruchomości oraz zasady i tryb sporządzania operatu szacunkowego.

Dz.U.2002.230.1924 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wojskowego Instytutu Medycznego.

Dz.U.2002.201.1699 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r.

Dz.U.2002.200.1690 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.207.1760 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość i tryb pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów.

Dz.U.2002.207.1757 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Usług Pocztowych.

Dz.U.2002.198.1670 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Dz.U.2002.204.1727 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Meksyk-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości. Meksyk.2002.11.25.

Dz.U.2004.154.1623 | umowa międzynarodowa z dnia 25 listopada 2002 r. | Akt obowiązujący

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dz.U.2002.200.1691 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dz.U.2002.207.1759 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 34/01.

Dz.U.2002.203.1721 | wyrok z dnia 25 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2002.200.1689 | ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Restrukturyzacja zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych.

Dz.U.2020.1700 t.j. | ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sąd Najwyższy.

Dz.U.2016.1254 t.j. | ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o portach i przystaniach morskich.

Dz.U.2004.169.1766 | ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o samorządzie gminnym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2002.214.1806 | ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

Dz.U.2002.216.1827 | ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2002.213.1802 | ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2002.216.1826 | ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne.

Dz.U.2002.233.1957 | ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz zmiana ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2002.216.1825 | ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Kategorie materiałów paszowych.

Dz.U.2002.204.1726 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2002.204.1729 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2002 r. | Akt utracił moc