Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.3.34 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

Dz.U.2003.1.3 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wykazy hut podlegających restrukturyzacji.

Dz.U.2003.5.52 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 24/01.

Dz.U.2003.5.61 | wyrok z dnia 6 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Określenie siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii.

Dz.U.2003.7.85 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb postępowania dotyczącego nowej żywności.

Dz.U.2003.7.90 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Wielkość oraz wymagania weterynaryjne w zakresie przywozu i przewozu towarów nieprzeznaczonych do obrotu.

Dz.U.2003.7.86 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dz.U.2020.1604 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Formy, metody, tryb i warunki wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne.

Dz.U.2003.6.70 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych.

Dz.U.2003.11.121 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Dz.U.2002.241.2085 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Dz.U.2003.6.74 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Utworzenie komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy.

Dz.U.2003.2.23 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2016.2022 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych.

Dz.U.2003.8.105 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Wykaz towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Dz.U.2002.241.2082 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu.

Dz.U.2002.241.2090 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kontrola ruchu drogowego.

Dz.U.2003.14.144 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Poważne awarie objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dz.U.2003.5.58 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Dz.U.2003.8.100 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat za przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2002.241.2089 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Systemy znakowania mięsa i etykietowania mięsa wołowego.

Dz.U.2002.241.2087 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Dz.U.2002.241.2095 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Informacje podatkowe.

Dz.U.2017.68 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rejestr zastawów skarbowych oraz Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych.

Dz.U.2013.152 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej.

Dz.U.2002.240.2062 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Właściwość organów podatkowych.

Dz.U.2002.240.2069 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

Dz.U.2002.240.2065 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dz.U.2002.240.2066 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej.

Dz.U.2002.240.2064 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2002.241.2080 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe.

Dz.U.2002.240.2067 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2002.241.2084 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych.

Dz.U.2002.237.2004 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w przywozie węgla.

Dz.U.2002.237.2005 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w przywozie żelatyny.

Dz.U.2002.237.2006 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Cena minimalna ziemniaków.

Dz.U.2002.239.2034 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Dodatek zagraniczny i świadczenia przysługujące członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

Dz.U.2015.1837 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dopuszczalne sposoby i warunki unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Dz.U.2003.8.104 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Dz.U.2002.239.2038 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Formularz listy kontrolnej.

Dz.U.2002.237.2014 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

Dz.U.2002.239.2035 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kasy rejestrujące.

Dz.U.2002.234.1971 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kryteria wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Dz.U.2002.241.2093 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Legitymacje służbowe policjantów.

Dz.U.2020.986 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Niepożądane odczyny poszczepienne.

Dz.U.2002.241.2097 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych.

Dz.U.2003.9.107 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.

Dz.U.2002.239.2047 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Organizacja i sposób przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.2002.239.2049 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Pilotaż na śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U.2003.5.53 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Plany postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Dz.U.2002.239.2033 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dz.U.2002.239.2031 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.

Dz.U.2002.231.1951 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie urzędowej kontroli żywności.

Dz.U.2003.21.186 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane.

Dz.U.2003.8.103 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Sposoby współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej.

Dz.U.2002.239.2040 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Sposób funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Dz.U.2002.239.2039 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Dz.U.2002.241.2077 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Sposób przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Dz.U.2002.239.2041 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.239.2051 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy