Law Journal

Zarządzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2019.1506 | postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2019.1581 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów.

Dz.U.2019.1498 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu.

Dz.U.2019.1586 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Dz.U.2019.1575 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie pracowników urzędów żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2019.1686 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021.

Dz.U.2019.1457 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ważność wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Dz.U.2019.1456 | uchwała z dnia 2 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wzór sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji.

Dz.U.2019.1512 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenie naprawy wyrobu medycznego.

Dz.U.2019.1555 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dz.U.2019.1644 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Certyfikat weryfikacji dostawy.

Dz.U.2019.1432 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powszechny spis rolny w 2020 r.

Dz.U.2019.1728 | ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dz.U.2020.1936 t.j. | ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dz.U.2019.1434 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wsparcie finansowe armatorów śródlądowych, Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy.

Dz.U.2021.503 t.j. | ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Dz.U.2019.1495 | ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2019.1536 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Dz.U.2019.1539 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym.

Dz.U.2019.1504 | ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.2019.1518 | ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Dz.U.2019.1531 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń przewozu towarów.

Dz.U.2019.1418 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.2019.1416 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku.

Dz.U.2019.1685 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dz.U.2019.1533 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dz.U.2021.890 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór karty kombatanta i wniosku o jej wydanie oraz tryb jej wydawania i zwrotu.

Dz.U.2019.1391 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2019.1475 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dz.U.2019.1414 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku.

Dz.U.2019.1383 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2019.1699 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Dz.U.2019.1377 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Dz.U.2020.1645 t.j. | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Realizowanie usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Dz.U.2019.1818 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Sposób obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposób wyznaczania cen odniesienia.

Dz.U.2019.1369 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Dz.U.2020.2228 t.j. | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Dz.U.2019.1380 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dz.U.2020.1062 t.j. | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Dz.U.2019.1649 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dz.U.2019.1590 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1694 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.2019.1543 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1655 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt oczekujący