Law Journal

Stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposób uiszczania opłat.

Dz.U.2003.50.435 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Dz.U.2003.51.441 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/02.

Dz.U.2003.41.362 | wyrok z dnia 25 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Mieszanki paszowe dietetyczne.

Dz.U.2003.50.431 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/02.

Dz.U.2003.41.361 | wyrok z dnia 24 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Wysokość procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości.

Dz.U.2003.41.354 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.2003.34.281 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy.

Dz.U.2003.33.275 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych.

Dz.U.2003.33.274 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2003.33.272 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2003.33.273 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Dz.U.2003.33.271 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2003.39.336 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Opłaty paszportowe.

Dz.U.2003.41.346 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne.

Dz.U.2003.41.359 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2003.38.333 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj.

Dz.U.2003.52.461 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Udzielanie przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłata prowizyjna od poręczenia i gwarancji.

Dz.U.2003.41.348 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać polarymetry.

Dz.U.2003.41.352 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2003.31.253 | postanowienie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 11/02.

Dz.U.2003.41.360 | wyrok z dnia 19 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Wzór deklaracji przejęcia na przechowanie produktów rybołówstwa.

Dz.U.2003.35.302 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach.

Dz.U.2003.33.268 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Materiały paszowe wprowadzane do obrotu.

Dz.U.2003.44.384 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne.

Dz.U.2003.52.467 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych.

Dz.U.2003.33.269 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Wymogi, jakie powinny być spełnione dla zatwierdzenia stacji kwarantanny zwierząt.

Dz.U.2003.41.355 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wypłacanie z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym.

Dz.U.2021.439 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 24/02.

Dz.U.2003.38.334 | wyrok z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.2003.39.337 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych.

Dz.U.2003.54.475 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Indie-Polska. Umowa dotycząca współpracy w dziedzinie obronności. New Delhi.2003.02.17.

Dz.U.2004.221.2240 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Indie-Polska. Umowa o ekstradycji. New Delhi.2003.02.17.

Dz.U.2005.156.1304 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych.

Dz.U.2003.47.405 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Organizacja inspektoratów weterynarii.

Dz.U.2003.65.605 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Stopnie górnicze, honorowe szpady górnicze i mundury górnicze.

Dz.U.2020.1362 t.j. | ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Udostępnianie informacji gospodarczych.

Dz.U.2003.50.424 | ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za czynności oraz za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Dz.U.2003.29.246 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2003.26.230 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.49.408 | ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o broni i amunicji oraz ustawa o Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U.2003.52.451 | ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawa - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2003.46.392 | ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2003.32.261 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie stosowania tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w odniesieniu do niektórych produktów stalowych.

Dz.U.2003.30.249 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2003.33.270 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Cena progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2003.30.250 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Dz.U.2003.34.290 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej.

Dz.U.2003.30.247 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Dz.U.2003.59.517 | ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Zakres i tryb składania uzupełniającego egzaminu kwalifikacyjnego dla inspektorów kontroli skarbowej.

Dz.U.2003.34.287 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zapasy paliw w przedsiębiorstwach energetycznych.

Dz.U.2003.39.338 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

Dz.U.2003.56.495 | ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zryczałtowana wysokość wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej.

Dz.U.2003.52.466 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2003 r.

Dz.U.2003.23.191 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej.

Dz.U.2003.41.345 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2003 r. | Akt utracił moc