Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/01.

Dz.U.2003.44.390 | wyrok z dnia 5 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Określenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2003.47.399 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

Dz.U.2003.70.637 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2003.44.378 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2003.62.570 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Prawo upadłościowe.

Dz.U.2020.1228 t.j. | ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Nieodpłatne przekazanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dz.U.2003.50.432 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii.

Dz.U.2003.52.463 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dz.U.2019.1370 t.j. | ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Akademii Obrony Narodowej.

Dz.U.2003.56.496 | ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dz.U.2019.1371 t.j. | ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym.

Dz.U.2003.52.462 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2003.50.428 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych.

Dz.U.2003.50.429 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.2003.52.452 | ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

Dz.U.2003.56.497 | ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Łotwa-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2003.02.26.

Dz.U.2004.221.2242 | umowa międzynarodowa z dnia 26 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres sprawozdania z działalności komornika.

Dz.U.2003.41.357 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/01.

Dz.U.2003.44.389 | wyrok z dnia 26 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/02.

Dz.U.2003.44.388 | wyrok z dnia 26 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Dz.U.2003.35.293 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego.

Dz.U.2003.41.353 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Odbywanie stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzanie testu umiejętności.

Dz.U.2003.51.447 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposób uiszczania opłat.

Dz.U.2003.50.435 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Dz.U.2003.51.441 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/02.

Dz.U.2003.41.362 | wyrok z dnia 25 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Mieszanki paszowe dietetyczne.

Dz.U.2003.50.431 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/02.

Dz.U.2003.41.361 | wyrok z dnia 24 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Wysokość procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości.

Dz.U.2003.41.354 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.2003.34.281 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy.

Dz.U.2003.33.275 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych.

Dz.U.2003.33.274 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2003.33.272 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2003.33.273 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Dz.U.2003.33.271 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2003.39.336 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Opłaty paszportowe.

Dz.U.2003.41.346 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne.

Dz.U.2003.41.359 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2003.38.333 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj.

Dz.U.2003.52.461 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Udzielanie przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłata prowizyjna od poręczenia i gwarancji.

Dz.U.2003.41.348 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać polarymetry.

Dz.U.2003.41.352 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2003.31.253 | postanowienie z dnia 20 lutego 2003 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 11/02.

Dz.U.2003.41.360 | wyrok z dnia 19 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Wzór deklaracji przejęcia na przechowanie produktów rybołówstwa.

Dz.U.2003.35.302 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach.

Dz.U.2003.33.268 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Materiały paszowe wprowadzane do obrotu.

Dz.U.2003.44.384 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne.

Dz.U.2003.52.467 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych.

Dz.U.2003.33.269 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący