Law Journal

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy zarobkowym przewozie zwierząt, ich skupie i sprzedaży.

Dz.U.2003.66.618 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.

Dz.U.2003.67.629 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Świadczenia odszkodowawcze przysługujące w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.

Dz.U.2017.1950 t.j. | ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o języku polskim.

Dz.U.2003.73.661 | ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości".

Dz.U.2003.80.729 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dz.U.2020.1363 t.j. | ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.

Dz.U.2003.91.858 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Dz.U.2003.90.846 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.84.774 | ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2003.73.660 | ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Rejestr agencji zatrudnienia.

Dz.U.2003.73.665 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Słowenia-Polska. Program współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2003-2006. Warszawa.2003.04.09.

Dz.U.2003.196.1920 | umowa międzynarodowa z dnia 9 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Sporządzanie planów gospodarki odpadami.

Dz.U.2003.66.620 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2003.63.591 | obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wielkość współczynników korygujących.

Dz.U.2003.86.800 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.2003.63.588 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych towarów z zagranicy.

Dz.U.2003.68.635 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2003.63.587 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego.

Dz.U.2003.80.731 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Dz.U.2003.66.619 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Dz.U.2003.64.593 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.88.806 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Określenie urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2003.67.627 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 7/02.

Dz.U.2003.63.590 | wyrok z dnia 7 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

Dz.U.2003.70.647 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Obsługa naziemna w portach lotniczych.

Dz.U.2003.90.849 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli, zakresu badań oraz zasad ich finansowania.

Dz.U.2003.62.571 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa.

Dz.U.2003.62.559 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa.

Dz.U.2003.62.558 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych.

Dz.U.2003.62.575 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Dz.U.2003.67.633 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2003.59.524 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

Dz.U.2003.65.602 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.

Dz.U.2003.65.601 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

Dz.U.2003.85.784 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2003.59.523 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Określenie rocznych stawek jednostkowych oraz sposobu dokonywania wpłat do Funduszu Żeglugi Śródlądowej.

Dz.U.2003.88.812 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS.

Dz.U.2003.89.832 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2003.70.642 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej.

Dz.U.2003.70.645 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Książeczka żeglarska i opłaty za jej wystawienie.

Dz.U.2003.65.604 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu.

Dz.U.2003.67.626 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

Dz.U.2003.79.714 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 13/02.

Dz.U.2003.62.577 | wyrok z dnia 2 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Przechowywanie i używanie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.

Dz.U.2003.72.655 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Sobienie-Jeziory w województwie mazowieckim.

Dz.U.2003.58.510 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Tatrzański Park Narodowy.

Dz.U.2003.65.599 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wynagrodzenie asystentów sędziów.

Dz.U.2003.59.528 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 46/01.

Dz.U.2003.62.576 | wyrok z dnia 1 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Delegowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej do pełnienia służby poza Służbą Więzienną.

Dz.U.2003.62.573 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów.

Dz.U.2003.65.612 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz regulamin działania Rady.

Dz.U.2003.56.502 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2003.71.650 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających.

Dz.U.2003.91.857 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej.

Dz.U.2003.80.725 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2003.55.481 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2003 r. | Akt utracił moc