Law Journal

Homologacja pojazdów samochodowych i przyczep.

Dz.U.2004.5.30 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w ogrodach zoologicznych.

Dz.U.2004.4.26 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

Dz.U.2004.4.25 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Informacje zawarte w programie operacyjnym oraz sposób jego sporządzania.

Dz.U.2004.4.24 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności.

Dz.U.2004.4.23 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Brudzew w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2004.4.22 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe.

Dz.U.2004.3.19 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o zwrot opłaconych składek oraz tryb dokonywania ich zwrotu.

Dz.U.2004.3.18 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej.

Dz.U.2004.3.17 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Minimalna ilość biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.

Dz.U.2004.3.16 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych.

Dz.U.2004.2.12 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.2.10 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2004.2.9 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Uznanie dziedzin medycyny za priorytetowe.

Dz.U.2004.1.7 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne w zakresie prowadzenia obrotu środkami żywienia zwierząt.

Dz.U.2004.1.5 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

Dz.U.2004.1.2 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2003.232.2339 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2003.232.2338 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

Dz.U.2003.232.2335 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Homologacja sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Dz.U.2003.232.2333 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Treść, sposób i terminy ogłaszania rozkładów jazdy oraz warunki ponoszenia kosztów z tym związanych.

Dz.U.2003.232.2332 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2003.232.2330 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe.

Dz.U.2003.232.2327 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

Dz.U.2003.232.2325 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Polskiej Konfederacji Sportu.

Dz.U.2003.232.2323 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2003.232.2322 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie, organizacja i tryb działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Dz.U.2003.232.2319 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Homologacja tramwajów i trolejbusów.

Dz.U.2003.231.2317 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające.

Dz.U.2003.231.2316 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne porcjujące oraz dozowniki objętościowe.

Dz.U.2003.231.2315 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków.

Dz.U.2003.231.2314 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2003.230.2310 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Metody analiz jaj kurzych.

Dz.U.2003.230.2309 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Cena progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2003.230.2308 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyjątki od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności.

Dz.U.2003.230.2304 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z dokumentacją związaną z pracą kierowcy.

Dz.U.2003.230.2303 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

Dz.U.2003.230.2302 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne tramwajów i trolejbusów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2003.230.2301 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zrzuty ze statku powietrznego.

Dz.U.2003.230.2299 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Sposób wyznaczania stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola, oraz wzory raportów.

Dz.U.2003.230.2298 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych.

Dz.U.2003.230.2297 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Kontyngent taryfowy na przywóz niektórych zbóż z zagranicy.

Dz.U.2003.230.2296 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Kontyngent na przywóz cementu pochodzącego z Republiki Białorusi.

Dz.U.2003.230.2295 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach.

Dz.U.2003.230.2294 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania urlopu wychowawczego.

Dz.U.2003.230.2291 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i zmiana urzędowych nazw niektórych miejscowości.

Dz.U.2003.229.2288 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Ogólne zezwolenie na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju.

Dz.U.2003.229.2286 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Dz.U.2003.229.2285 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2003.229.2284 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne.

Dz.U.2003.229.2282 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób obliczania wartości zamówienia publicznego.

Dz.U.2003.229.2281 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska.

Dz.U.2003.229.2280 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc