Law Journal

Zm.: ustawa o regulacji rynku cukru.

Dz.U.2003.100.923 | ustawa z dnia 21 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

Dz.U.2003.99.909 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 56/02.

Dz.U.2003.101.944 | wyrok z dnia 20 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/02.

Dz.U.2003.101.943 | wyrok z dnia 20 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych.

Dz.U.2003.101.934 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Sposób przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych.

Dz.U.2003.104.972 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 39/01.

Dz.U.2003.101.942 | wyrok z dnia 19 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2004.

Dz.U.2003.92.860 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Dz.U.2003.89.840 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Dotacja z budżetu państwa dla izb aptekarskich.

Dz.U.2003.93.865 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji. Strasburg.2003.05.15.

Dz.U.2014.981 | umowa międzynarodowa z dnia 15 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Specjalizacja oraz uzyskiwanie tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dz.U.2003.101.941 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Standardy kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów.

Dz.U.2003.97.893 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty od kasacji w sprawach karnych.

Dz.U.2003.97.886 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Aplikanci w sądach wojskowych.

Dz.U.2003.88.814 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 21/02.

Dz.U.2003.97.894 | wyrok z dnia 13 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Wzór certyfikatu akredytacyjnego.

Dz.U.2003.97.892 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim.

Dz.U.2003.96.876 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Estonia-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Warszawa.2003.05.12.

Dz.U.2005.189.1585 | umowa międzynarodowa z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Kierowanie ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju.

Dz.U.2003.88.817 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Legalne jednostki miar.

Dz.U.2003.103.954 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Metody analiz wyrobów winiarskich do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej.

Dz.U.2003.126.1173 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie informacji o odpadach znajdujących się na statku.

Dz.U.2003.101.936 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające.

Dz.U.2003.101.938 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2003.99.920 | obwieszczenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania dla wyrobów ze szkła kryształowego.

Dz.U.2003.98.899 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Udzielanie statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu.

Dz.U.2003.101.937 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

Dz.U.2003.98.901 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać materialne miary długości.

Dz.U.2003.97.880 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 38/02.

Dz.U.2003.88.818 | wyrok z dnia 12 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Zasadnicze wymagania dla prostych zbiorników ciśnieniowych.

Dz.U.2003.98.898 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

Dz.U.2003.89.834 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Recepty lekarskie.

Dz.U.2003.85.785 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o referendum ogólnokrajowym.

Dz.U.2003.85.782 | ustawa z dnia 10 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2003.85.783 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2003.89.822 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dz.U.2003.113.1069 | ustawa z dnia 9 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim.

Dz.U.2003.80.722 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Składanie egzaminów oraz mianowanie policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2003.95.872 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe.

Dz.U.2003.99.913 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dopłaty do wywozu odtłuszczonego mleka w proszku.

Dz.U.2003.83.766 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Dz.U.2003.99.912 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

Dz.U.2003.113.1068 | ustawa z dnia 8 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe.

Dz.U.2003.95.869 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych.

Dz.U.2003.94.867 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2003.146.1421 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Jednostkowe stawki kar za usuwanie drzew.

Dz.U.2003.99.907 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Jednostkowe stawki opłat za usuwanie drzew lub krzewów.

Dz.U.2003.99.906 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2003 r. | Akt utracił moc