Law Journal

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.U.2003.118.1109 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 31/02.

Dz.U.2003.119.1120 | wyrok z dnia 1 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku.

Dz.U.2003.118.1110 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek meldunkowy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2003.138.1322 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka.

Dz.U.2003.138.1314 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/02.

Dz.U.2003.119.1118 | wyrok z dnia 30 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 1/03.

Dz.U.2003.119.1119 | wyrok z dnia 30 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2003.131.1218 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Stawka opłaty stanowiąca podstawę do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowiązkowej kontroli.

Dz.U.2003.120.1132 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Opłaty uiszczane przez posiadaczy urządzeń reprograficznych.

Dz.U.2003.132.1232 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Renta socjalna.

Dz.U.2020.1300 t.j. | ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe zadania zespołów ratownictwa medycznego.

Dz.U.2003.130.1197 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2003.137.1304 | ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Nasiennictwo.

Dz.U.2007.41.271 t.j. | ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Ochrona prawna odmian roślin.

Dz.U.2021.213 t.j. | ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Dz.U.2003.114.1078 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Dz.U.2003.120.1131 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.2003.134.1264 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rachunkowości.

Dz.U.2003.139.1324 | ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U.2003.137.1301 | ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Centralna Ewidencja Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dz.U.2003.134.1262 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Ciągłe szkolenia farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

Dz.U.2003.132.1238 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych.

Dz.U.2003.130.1193 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.2003.132.1236 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska.

Dz.U.2003.130.1192 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dz.U.2003.134.1261 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zakres i organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Dz.U.2003.130.1196 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zatrudnianie pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzanie.

Dz.U.2020.416 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególna ochrona.

Dz.U.2003.116.1090 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Pomoc finansowa przysługująca funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

Dz.U.2003.132.1235 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2003.110.1053 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2003.110.1050 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2003.110.1055 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2003.110.1054 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2003.108.1015 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dz.U.2003.120.1124 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.2003.120.1126 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Dz.U.2003.110.1046 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR.

Dz.U.2003.139.1329 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wzory rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dz.U.2003.120.1129 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Dz.U.2003.120.1130 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzór protokołu obowiązkowej kontroli.

Dz.U.2003.132.1231 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu.

Dz.U.2003.110.1043 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu.

Dz.U.2003.110.1040 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych.

Dz.U.2003.146.1422 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Kontyngent taryfowy na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dz.U.2003.110.1047 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Poddawanie badaniom lub dokonywanie czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

Dz.U.2003.108.1021 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

Dz.U.2003.108.1022 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb dokonywania oceny zgodności zabawek.

Dz.U.2003.115.1086 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość i sposób obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

Dz.U.2013.663 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zakaz obrotu surowcem diamentowym z zagranicą.

Dz.U.2003.126.1171 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Dz.U.2003.132.1229 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Oznakowanie owiec, kóz oraz świń, paszporty koni, prowadzenie rejestrów i ksiąg rejestracji.

Dz.U.2003.112.1063 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2003.108.1028 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 24/02.

Dz.U.2003.110.1060 | wyrok z dnia 17 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i warunki przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2003.125.1166 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc