Law Journal

Wzór pieczęci kasującej bon paliwowy oraz wzory niektórych dokumentów związanych z bonami paliwowymi.

Dz.U.2003.145.1405 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór zaproszenia i wzór formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Dz.U.2003.150.1459 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Środki dopuszczone do skażania alkoholu etylowego.

Dz.U.2003.163.1582 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Dz.U.2003.146.1417 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2003.161.1564 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Metody analiz niektórych przetworów z wieprzowiny.

Dz.U.2003.146.1423 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny węglika wapnia.

Dz.U.2003.142.1385 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Dz.U.2003.146.1416 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2003.149.1455 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Opłata za udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego.

Dz.U.2003.144.1402 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Skórzec w województwie mazowieckim.

Dz.U.2003.139.1327 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szkolenie lotnicze oraz uzyskiwanie licencji przez cudzoziemców.

Dz.U.2019.1439 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Moc obowiązująca Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

Dz.U.2003.196.1913 | oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy pozyskiwaniu mięczaków oraz sposób ich znakowania.

Dz.U.2003.147.1434 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Jakość handlowa jaj kurzych.

Dz.U.2003.147.1433 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się oraz fotografie dołączane do wniosku.

Dz.U.2003.147.1436 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad warunkami wytwarzania w wytwórniach wytwarzających produkty lecznicze weterynaryjne.

Dz.U.2003.147.1439 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Plan emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

Dz.U.2003.141.1366 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dz.U.2003.147.1431 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Standardy emisyjne z instalacji.

Dz.U.2003.163.1584 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wzory formularzy wniosków i wzory dokumentów w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy.

Dz.U.2003.150.1458 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dz.U.2003.140.1348 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2003.140.1351 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2003.156.1532 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

Dz.U.2003.143.1389 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.2003.143.1390 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2003.137.1307 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2003.142.1383 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "SKARŻYSKO" w Skarżysku Kamiennej.

Dz.U.2003.151.1465 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.U.2003.141.1365 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2003.137.1306 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2003.141.1362 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.

Dz.U.2003.156.1531 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Dz.U.2003.143.1396 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Dz.U.2003.143.1391 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2003.146.1414 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Szkolenie zawodowe funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2003.141.1360 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2003.141.1359 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.141.1355 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Wietnam-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Warszawa.2003.07.28.

Dz.U.2004.216.2197 | umowa międzynarodowa z dnia 28 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat za kartę pojazdu.

Dz.U.2003.137.1310 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.2003.137.1305 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2003.166.1610 | ustawa z dnia 25 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Spłata pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa.

Dz.U.2003.149.1453 | ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Włączenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej do Akademii Medycznej w Gdańsku.

Dz.U.2003.142.1386 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.2003.162.1569 | ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy