Law Journal

Zakres i sposób prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz sposób prowadzenia książki leczenia zwierząt.

Dz.U.2003.181.1774 | rozporządzenie z dnia 9 października 2003 r. | Akt utracił moc

Uzyskiwanie certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Dz.U.2003.176.1720 | rozporządzenie z dnia 8 października 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki i sposób postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2003.179.1751 | rozporządzenie z dnia 8 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór.

Dz.U.2003.183.1792 | rozporządzenie z dnia 8 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za czynności związane z oznakowaniem zwierząt.

Dz.U.2003.194.1898 | rozporządzenie z dnia 8 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia opłaty wywozowej od zbóż i produktów przemysłu młynarskiego.

Dz.U.2003.178.1747 | rozporządzenie z dnia 8 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zwalnianie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływanie do odbycia tej służby w 2004 r.

Dz.U.2003.179.1756 | rozporządzenie z dnia 8 października 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Łoniów w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2003.175.1695 | rozporządzenie z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Obryte w województwie mazowieckim.

Dz.U.2003.175.1696 | rozporządzenie z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 4/02.

Dz.U.2003.205.1993 | wyrok z dnia 7 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i sposób transportu zwierząt.

Dz.U.2003.185.1809 | rozporządzenie z dnia 6 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.

Dz.U.2003.181.1776 | rozporządzenie z dnia 6 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Dz.U.2003.181.1777 | rozporządzenie z dnia 6 października 2003 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2021.494 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 października 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2003.177.1738 | obwieszczenie z dnia 3 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłat produktowych.

Dz.U.2003.180.1768 | rozporządzenie z dnia 3 października 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej miodu.

Dz.U.2003.181.1773 | rozporządzenie z dnia 3 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne.

Dz.U.2003.183.1791 | rozporządzenie z dnia 3 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Dz.U.2003.182.1783 | rozporządzenie z dnia 3 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks karny.

Dz.U.2003.199.1935 | ustawa z dnia 3 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003.

Dz.U.2003.177.1725 | ustawa z dnia 3 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2003.190.1865 | ustawa z dnia 3 października 2003 r. | Akt utracił moc

Biokomponenty stosowane w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

Dz.U.2003.199.1934 | ustawa z dnia 2 października 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek.

Dz.U.2003.174.1686 | rozporządzenie z dnia 2 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Dz.U.2003.188.1840 | ustawa z dnia 2 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Wspólnego Komitetu EFTA - Polska Nr 1 z 2003 r. w sprawie zmian do Protokołu B. Genewa.2003.10.01.

Dz.U.2004.117.1222 | umowa międzynarodowa z dnia 1 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Czechy-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki. Praga.2003.09.30.

Dz.U.2004.244.2449 | umowa międzynarodowa z dnia 30 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Dokumentacja prowadzona przez uprawnionego do rybactwa.

Dz.U.2003.180.1766 | rozporządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Ocena wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Dz.U.2003.180.1765 | rozporządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych.

Dz.U.2014.494 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2003.178.1746 | rozporządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Obszary właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dz.U.2003.176.1713 | rozporządzenie z dnia 29 września 2003 r. | Akt utracił moc

Stanowiska służbowe, stopnie górnicze, wzory mundurów górniczych i honorowa szpada górnicza.

Dz.U.2003.181.1771 | rozporządzenie z dnia 29 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/03.

Dz.U.2003.176.1724 | wyrok z dnia 29 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzory dokumentów w tych sprawach.

Dz.U.2019.2130 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Późniejsze terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Dz.U.2003.177.1736 | rozporządzenie z dnia 26 września 2003 r. | Akt utracił moc

Przypadki, w których funkcjonariusze straży ochrony kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym.

Dz.U.2003.181.1775 | rozporządzenie z dnia 26 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Przyznawanie renty socjalnej.

Dz.U.2003.170.1656 | rozporządzenie z dnia 26 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego.

Dz.U.2003.177.1734 | rozporządzenie z dnia 26 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

Dz.U.2003.176.1721 | rozporządzenie z dnia 26 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadawcze skrzynki pocztowe.

Dz.U.2003.177.1730 | rozporządzenie z dnia 24 września 2003 r. | Akt utracił moc

Oddawcze skrzynki pocztowe.

Dz.U.2003.177.1731 | rozporządzenie z dnia 24 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy.

Dz.U.2003.180.1764 | rozporządzenie z dnia 24 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dz.U.2003.169.1648 | rozporządzenie z dnia 24 września 2003 r. | Akt utracił moc

Organizacja i tryb przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli oraz zasady współdziałania z innymi organami.

Dz.U.2003.176.1710 | rozporządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt utracił moc

Standardy kształcenia nauczycieli.

Dz.U.2003.170.1655 | rozporządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Dz.U.2017.784 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 września 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Świadectwa bezpieczeństwa.

Dz.U.2003.176.1719 | rozporządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 20/02.

Dz.U.2003.170.1660 | wyrok z dnia 23 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Wzór zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego.

Dz.U.2003.175.1698 | rozporządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.2003.176.1723 | rozporządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.176.1711 | rozporządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2003.170.1659 | rozporządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru i osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Gliwicach.

Dz.U.2003.172.1675 | rozporządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Bojadła w województwie lubuskim.

Dz.U.2003.166.1614 | rozporządzenie z dnia 19 września 2003 r. | Akt utracił moc