Law Journal

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2019.2020 | ustawa z dnia 11 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1978 | ustawa z dnia 11 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2019.1951 | ustawa z dnia 11 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2019.1965 | ustawa z dnia 11 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.2070 | ustawa z dnia 11 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1905 | ustawa z dnia 11 września 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.2170 | ustawa z dnia 11 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Znakowanie i barwienie wyrobów energetycznych.

Dz.U.2019.1822 | rozporządzenie z dnia 11 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Dz.U.2019.1839 | rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Dz.U.2019.1743 | rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Dz.U.2019.1778 | rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami.

Dz.U.2019.1811 | rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2019.1749 | rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Dz.U.2019.1782 | rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych.

Dz.U.2019.1774 | rozporządzenie z dnia 9 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Wynagrodzenie zasadnicze asystentów i starszych asystentów prokuratorów.

Dz.U.2019.1763 | rozporządzenie z dnia 9 września 2019 r. | Akt utracił moc

Asystowanie komornikowi przez Straż Marszałkowską przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

Dz.U.2019.1769 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Dotacje celowe przyznawane instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dz.U.2019.1761 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2019.

Dz.U.2019.1729 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej.

Dz.U.2019.1710 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Dz.U.2019.1713 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Dz.U.2019.1827 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Dz.U.2019.1746 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych.

Dz.U.2019.1786 | rozporządzenie z dnia 5 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dz.U.2019.1807 | rozporządzenie z dnia 4 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Egzaminy eksternistyczne.

Dz.U.2019.1717 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrola przewozu drogowego.

Dz.U.2019.1684 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Loty najważniejszych osób w państwie.

Dz.U.2019.1967 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Określenie priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2019.1756 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

Dz.U.2019.1679 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Dz.U.2019.1665 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2019.1733 | obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Dz.U.2019.1709 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1798 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dz.U.2019.1979 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1815 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2019.2087 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo pocztowe oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Dz.U.2019.2005 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1802 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dz.U.2019.1692 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Dz.U.2020.2213 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Dz.U.2019.1755 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych.

Dz.U.2019.1722 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.

Dz.U.2019.1677 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach energetycznych.

Dz.U.2019.1830 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Dz.U.2019.1674 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania techniczne dla stacji gazu ziemnego.

Dz.U.2019.1757 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych.

Dz.U.2019.1646 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zgłoszenia przewozu towarów oraz zgłoszenia obrotu paliwami opałowymi.

Dz.U.2019.1658 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2019.1693 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Dz.U.2019.1647 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący