Law Journal

Wzór informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe.

Dz.U.2003.213.2084 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2003.217.2133 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy.

Dz.U.2004.28.253 | oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Ceny minimalne buraków A i B.

Dz.U.2003.215.2118 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Dz.U.2003.215.2116 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego.

Dz.U.2003.213.2089 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Dz.U.2003.213.2086 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.213.2082 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat portowych.

Dz.U.2003.213.2085 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Korpusy osobowe i grupy osobowe kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2003.217.2140 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego" w Krakowie.

Dz.U.2003.215.2117 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Dz.U.2003.211.2065 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Dz.U.2003.211.2066 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Dz.U.2003.211.2067 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposób udostępniania informacji z tego rejestru.

Dz.U.2003.211.2068 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób ustalania środków własnych zakładów ubezpieczeń powiązanych.

Dz.U.2003.217.2129 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Frampola w województwie lubelskim.

Dz.U.2003.206.1995 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Rodzaj i zakres dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Dz.U.2003.211.2064 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/02.

Dz.U.2003.212.2077 | wyrok z dnia 3 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Dz.U.2003.211.2062 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności rzeczników patentowych.

Dz.U.2003.212.2076 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy.

Dz.U.2003.219.2157 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Dz.U.2003.211.2061 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Tryb i warunki uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane.

Dz.U.2003.213.2090 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2003.203.1970 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Przebieg służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2003.210.2039 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006.

Dz.U.2003.210.2037 | ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Służba zastępcza.

Dz.U.2018.885 t.j. | ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2003.211.2058 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dz.U.2003.211.2059 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2003.210.2048 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia rodzinne.

Dz.U.2020.111 t.j. | ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dz.U.2017.1867 t.j. | ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość kwoty ulgi uczniowskiej.

Dz.U.2003.203.1971 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2003.203.1972 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dz.U.2003.217.2136 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dz.U.2003.229.2274 | ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.141.1492 | ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w przywozie elektrod grafitowych.

Dz.U.2003.211.2069 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Dane gromadzone w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Dz.U.2003.211.2057 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposób umieszczania klauzul na tych materiałach.

Dz.U.2003.211.2071 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek.

Dz.U.2003.202.1965 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2003.203.1969 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dz.U.2003.211.2070 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

Dz.U.2003.205.1992 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o opłatach w sprawach karnych.

Dz.U.2003.229.2272 | ustawa z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Odszkodowania przyznawane osobom udzielającym pomocy Agencji Wywiadu, niebędącym jej funkcjonariuszami.

Dz.U.2003.208.2024 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Roczne zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2092 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2093 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2094 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2095 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2097 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2098 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2100 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2101 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2102 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2103 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2104 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.U.2003.214.2096 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.U.2003.214.2111 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.U.2003.214.2099 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.214.2105 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt utracił moc