Law Journal

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2004.134.1427 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Dz.U.2004.134.1426 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego.

Dz.U.2004.134.1425 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Żnina w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2004.134.1423 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych.

Dz.U.2004.132.1419 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne przy produkcji i dla produktów rybołówstwa.

Dz.U.2004.132.1418 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zwrot funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Dz.U.2004.131.1414 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe wymagania wobec podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych.

Dz.U.2004.131.1409 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób i tryb zwalczania afrykańskiego pomoru koni.

Dz.U.2004.131.1408 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Metoda oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego.

Dz.U.2004.131.1407 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dz.U.2004.131.1404 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Kaucja ustanowiona w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dz.U.2004.131.1403 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dz.U.2004.131.1402 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 2/03.

Dz.U.2004.130.1401 | wyrok z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 15/04.

Dz.U.2004.130.1400 | wyrok z dnia 31 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 44/03.

Dz.U.2004.130.1399 | wyrok z dnia 25 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi".

Dz.U.2004.130.1397 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej.

Dz.U.2004.130.1396 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2004.130.1395 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zoonozy oraz czynniki zoonotyczne podlegające obowiązkowi rejestracji.

Dz.U.2004.130.1394 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż bezpośrednia.

Dz.U.2004.130.1393 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór dokumentu sprzedaży i wzór deklaracji przejęcia produktów rybnych.

Dz.U.2004.130.1392 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.

Dz.U.2004.130.1391 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dz.U.2004.130.1388 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.2004.130.1387 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.2004.130.1386 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie typów wapna nawozowego.

Dz.U.2004.130.1384 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.2004.130.1376 | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzory wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy.

Dz.U.2004.129.1374 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Księga rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2004.129.1373 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór imienny upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2004.129.1371 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory do Rady Gminy Kleszczów w województwie łódzkim.

Dz.U.2004.129.1368 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Porozumienie zmieniające Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA). Bled.2003.07.04.

Dz.U.2004.129.1366 | umowa międzynarodowa z dnia 4 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych. Helsinki.1992.03.17.

Dz.U.2004.129.1352 | umowa międzynarodowa z dnia 17 marca 1992 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 38/03.

Dz.U.2004.128.1351 | wyrok z dnia 18 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 32/03.

Dz.U.2004.128.1350 | wyrok z dnia 17 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie leczenia substytucyjnego.

Dz.U.2004.128.1349 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Warunki, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne.

Dz.U.2004.128.1347 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Świadectwa służby żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.128.1344 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki i zasady wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego.

Dz.U.2004.128.1340 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i tryb pracy komisji konkursowej.

Dz.U.2004.128.1339 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Dz.U.2004.128.1337 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy