Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.

Dz.U.2003.223.2222 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

Dz.U.2003.232.2325 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą.

Dz.U.2004.6.49 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej.

Dz.U.2003.227.2251 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z dokumentacją związaną z pracą kierowcy.

Dz.U.2003.230.2303 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.2003.220.2173 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Skład gatunkowy mieszanek materiału siewnego i typ użytkowania mieszanek.

Dz.U.2004.15.139 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004.

Dz.U.2003.225.2231 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne w zakresie prowadzenia obrotu środkami żywienia zwierząt.

Dz.U.2004.1.5 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Terminy, po upływie których materiał siewny podlega ponownej ocenie laboratoryjnej.

Dz.U.2004.15.138 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Terminy składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków.

Dz.U.2004.15.137 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Uznanie dziedzin medycyny za priorytetowe.

Dz.U.2004.1.7 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne tramwajów i trolejbusów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2003.230.2301 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wielkość próbki materiału siewnego do badań kontrolnych.

Dz.U.2004.15.136 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyjątki od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności.

Dz.U.2003.230.2304 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

Dz.U.2003.230.2302 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zakres informacji niezbędnych do sporządzenia opisu odmiany.

Dz.U.2004.15.140 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2003.224.2226 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2003.229.2284 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

Dz.U.2004.1.2 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

Dz.U.2004.4.25 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.2003.227.2248 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dz.U.2003.227.2247 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Kontyngent na przywóz cementu pochodzącego z Republiki Białorusi.

Dz.U.2003.230.2295 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dz.U.2021.618 t.j. | ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2004.6.42 | ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny.

Dz.U.2003.228.2263 | ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zwrot kosztów przejazdów osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny.

Dz.U.2003.227.2253 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Informacje zawarte w programie operacyjnym oraz sposób jego sporządzania.

Dz.U.2004.4.24 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Liczba członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunki i tryb ich wyboru.

Dz.U.2003.220.2172 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ochrona roślin.

Dz.U.2019.972 t.j. | ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Opłata ewidencyjna, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2003.227.2254 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych i oddzielna płatność z tytułu cukru.

Dz.U.2004.6.40 | ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zakłady lecznicze dla zwierząt.

Dz.U.2019.24 t.j. | ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2003.220.2188 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz inne ustawy.

Dz.U.2003.223.2220 | ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz inne ustawy.

Dz.U.2003.228.2260 | ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Dz.U.2004.11.97 | ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dz.U.2004.11.96 | ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

Dz.U.2004.12.102 | ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U.2003.223.2219 | ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zrzuty ze statku powietrznego.

Dz.U.2003.230.2299 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Automatyczna rejestracja w przywozie niektórych towarów rolnych.

Dz.U.2003.228.2270 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach.

Dz.U.2003.230.2294 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Dz.U.2003.220.2179 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2004 r. na rzecz obrony.

Dz.U.2003.219.2154 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wpłaty na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura.

Dz.U.2003.222.2205 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 15/02.

Dz.U.2003.220.2191 | wyrok z dnia 17 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2003.230.2310 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Automatyczna rejestracja w obrocie niektórymi towarami z zagranicą.

Dz.U.2003.222.2209 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w przywozie odzieży używanej i pozostałych artykułów używanych.

Dz.U.2003.222.2210 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w wywozie kątowników i kształtowników, ze stali niestopowej.

Dz.U.2003.222.2208 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska.

Dz.U.2003.229.2280 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dz.U.2003.222.2211 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne.

Dz.U.2003.229.2282 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dz.U.2003.220.2170 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania urlopu wychowawczego.

Dz.U.2003.230.2291 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób oraz tryb nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

Dz.U.2003.227.2249 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Taryfy celnej.

Dz.U.2003.219.2153 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie, organizacja i tryb działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Dz.U.2003.232.2319 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący