Law Journal

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.121.1264 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.92.885 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.2004.92.884 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Dokumentacja związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.U.2004.81.744 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Legitymacja żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych.

Dz.U.2004.115.1200 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2004.80.742 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dz.U.2004.86.807 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą.

Dz.U.2004.76.713 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna.

Dz.U.2004.89.857 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.2004.74.686 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia.

Dz.U.2013.1434 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wywóz zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę.

Dz.U.2004.84.789 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego.

Dz.U.2004.80.741 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór Europejskiej karty broni palnej.

Dz.U.2004.88.841 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2004.86.806 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór legitymacji i oznaki służbowej inspektorów rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2004.88.840 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór miesięcznego raportu połowowego.

Dz.U.2004.84.790 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2004.75.710 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dz.U.2019.1606 t.j. | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Czas pracy kierowców.

Dz.U.2019.1412 t.j. | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Fundusz Poręczeń Unijnych.

Dz.U.2004.121.1262 | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadmierne zapasy produktów rolnych i produktów cukrowych.

Dz.U.2004.97.964 | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Ochrona przyrody.

Dz.U.2020.55 t.j. | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Pobieranie i przechowywanie próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

Dz.U.2004.84.795 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przedstawiciel podatkowy.

Dz.U.2004.66.609 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Dz.U.2015.683 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez pracowników administracji probierczej.

Dz.U.2004.94.914 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi.

Dz.U.2004.84.794 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyroby budowlane.

Dz.U.2020.215 t.j. | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.

Dz.U.2004.76.719 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.93.889 | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dz.U.2004.93.887 | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.93.891 | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budowlane.

Dz.U.2004.93.888 | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.2004.130.1376 | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.116.1203 | ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Formy współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową.

Dz.U.2004.122.1270 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy.

Dz.U.2004.122.1269 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Metoda analizy zawartości kwasu erukowego w niektórych artykułach rolno-spożywczych.

Dz.U.2004.73.663 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.

Dz.U.2004.78.735 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przewóz materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2004.88.839 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przypadki, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego.

Dz.U.2004.66.608 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Służba informacji lotniczej oraz szczegółowe zasady działania telekomunikacji lotniczej.

Dz.U.2004.78.736 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Dz.U.2004.72.655 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych.

Dz.U.2004.78.734 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk.

Dz.U.2004.108.1144 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Urzędy celne, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2013.479 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Urzędy celne właściwe dla przywozu lub wywozu produktów GMO.

Dz.U.2004.82.750 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dz.U.2004.84.792 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym.

Dz.U.2004.108.1143 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki weterynaryjne wymagane przy wytwarzaniu pasz leczniczych.

Dz.U.2004.76.722 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej.

Dz.U.2004.86.809 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe.

Dz.U.2004.85.800 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Dz.U.2004.83.770 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Dz.U.2004.73.658 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy