Law Journal

Szczegółowe warunki udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych.

Dz.U.2004.95.956 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis.

Dz.U.2004.94.900 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie urzędowego rynku giełdowego.

Dz.U.2004.95.948 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Współpraca pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego.

Dz.U.2016.1119 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/03.

Dz.U.2004.109.1160 | wyrok z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2004.89.855 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zgłoszenia INTRASTAT.

Dz.U.2004.89.846 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

Dz.U.2004.95.937 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.95.936 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.95.938 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.95.939 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.2004.95.940 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2004.95.941 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.95.942 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.95.943 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.95.944 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego.

Dz.U.2019.1808 t.j. | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Minimalna łączna wartość zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów usług.

Dz.U.2004.84.780 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Narodowy Plan Rozwoju.

Dz.U.2019.1465 t.j. | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Określenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.102.1063 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dz.U.2019.1430 t.j. | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pobieranie próbek żywności w celu oznaczania pozostałości chemicznych środków ochrony roślin.

Dz.U.2004.86.810 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Pracownicze programy emerytalne.

Dz.U.2020.686 t.j. | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.

Dz.U.2020.1409 t.j. | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Przyznawanie żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego.

Dz.U.2004.108.1146 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Rolnictwo ekologiczne.

Dz.U.2004.93.898 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Substancje zubożające warstwę ozonową.

Dz.U.2014.436 t.j. | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2004.122.1282 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku.

Dz.U.2004.94.915 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyposażenie morskie.

Dz.U.2004.93.899 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyroby medyczne.

Dz.U.2004.93.896 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyroby stosowane w medycynie weterynaryjnej.

Dz.U.2004.93.893 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 45/02.

Dz.U.2004.109.1159 | wyrok z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzór europejskiego nakazu aresztowania.

Dz.U.2004.73.664 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd po głównych drogach tranzytowych.

Dz.U.2004.82.760 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o bezpieczeństwie morskim oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.93.895 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o odpadach.

Dz.U.2004.116.1208 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.2004.145.1532 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o transporcie kolejowym.

Dz.U.2004.92.883 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o usługach detektywistycznych.

Dz.U.2004.121.1265 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.121.1264 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.92.885 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.2004.92.884 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Dokumentacja związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.U.2004.81.744 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Legitymacja żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych.

Dz.U.2004.115.1200 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2004.80.742 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dz.U.2004.86.807 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą.

Dz.U.2004.76.713 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna.

Dz.U.2004.89.857 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.2004.74.686 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia.

Dz.U.2013.1434 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wywóz zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę.

Dz.U.2004.84.789 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego.

Dz.U.2004.80.741 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór Europejskiej karty broni palnej.

Dz.U.2004.88.841 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2004.86.806 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór legitymacji i oznaki służbowej inspektorów rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2004.88.840 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór miesięcznego raportu połowowego.

Dz.U.2004.84.790 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc