Law Journal

Zakres projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dz.U.2004.118.1233 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego.

Dz.U.2004.101.1045 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2004.111.1179 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Graniczna kontrola sanitarna środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Dz.U.2004.104.1097 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Informacja wyprzedzająca dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego.

Dz.U.2004.102.1065 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi".

Dz.U.2004.130.1397 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Ochrona fizyczna materiałów jądrowych.

Dz.U.2004.98.983 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

Dz.U.2004.102.1064 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Polski Komitet Doradczy.

Dz.U.2004.102.1066 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Miasta Świebodzice w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2004.94.901 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Dz.U.2004.98.978 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja statków morskich w urzędach morskich.

Dz.U.2004.102.1074 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (CN).

Dz.U.2004.98.979 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dz.U.2004.98.982 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej.

Dz.U.2004.98.989 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem.

Dz.U.2004.98.992 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw.

Dz.U.2004.98.994 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami.

Dz.U.2004.98.995 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.

Dz.U.2004.98.996 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne mające zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni.

Dz.U.2004.100.1016 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne mające zastosowanie do nasienia bydła.

Dz.U.2004.100.1015 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne mające zastosowanie do nasienia świń.

Dz.U.2004.100.1017 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne przy przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych.

Dz.U.2004.100.1013 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną.

Dz.U.2004.97.969 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2004.97.970 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać samochodowe cysterny pomiarowe.

Dz.U.2004.101.1036 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 24/03.

Dz.U.2004.109.1162 | wyrok z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2004.98.998 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2004.96.960 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego.

Dz.U.2015.138 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji.

Dz.U.2004.101.1044 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Pojazdy wykonujące pilotaż.

Dz.U.2004.110.1165 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Postępowanie wyjaśniające dotyczące żywności wprowadzanej po raz pierwszy do obrotu.

Dz.U.2004.104.1095 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne.

Dz.U.2004.94.913 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela.

Dz.U.2004.100.1008 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt.

Dz.U.2004.100.1010 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Dz.U.2004.104.1094 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2004.122.1274 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz laboratoriów referencyjnych.

Dz.U.2004.97.976 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

Dz.U.2004.104.1096 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu.

Dz.U.2004.97.973 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 50/02.

Dz.U.2004.109.1161 | wyrok z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie dróg celnych oraz sposób poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

Dz.U.2013.1182 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zwolnienia od podatku akcyzowego.

Dz.U.2006.72.500 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu.

Dz.U.2004.94.933 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc