Law Journal

Materiał biologiczny wykorzystywany w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2004.111.1177 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadawanie i zatwierdzanie nazwy statku morskiego.

Dz.U.2004.118.1237 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.

Dz.U.2004.101.1034 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Pomiar statków morskich.

Dz.U.2004.119.1248 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dz.U.2021.743 t.j. | ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powierzenie zadań organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej.

Dz.U.2004.119.1246 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dz.U.2004.101.1042 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przetarg na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

Dz.U.2004.118.1236 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Rejestr informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzaje kodów identyfikacyjnych.

Dz.U.2004.124.1301 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Rejestr urządzeń naziemnych.

Dz.U.2004.119.1247 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób liczenia i system rejestracji osób odbywających podróż morską.

Dz.U.2004.101.1048 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich.

Dz.U.2004.104.1108 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Sposób przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni.

Dz.U.2019.348 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców.

Dz.U.2004.106.1132 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób zgłaszania incydentów medycznych oraz dalsze postępowanie po ich zgłoszeniu.

Dz.U.2004.125.1316 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.99.1004 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Dz.U.2017.1220 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania weterynaryjne mające zastosowanie do zarodków bydła.

Dz.U.2004.108.1152 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb postępowania dotyczący procedury wzajemnego uznania.

Dz.U.2004.104.1106 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Świadczenia przedemerytalne.

Dz.U.2020.1725 t.j. | ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Tworzenie i działanie komitetów oraz współdziałanie i konsultacje w porcie lotniczym.

Dz.U.2004.103.1088 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki i zasady wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego.

Dz.U.2004.128.1340 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wewnętrzna kontrola jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji.

Dz.U.2004.120.1259 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Współpraca organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej.

Dz.U.2004.122.1284 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wydawanie zaświadczeń hodowlanych.

Dz.U.2004.111.1175 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania.

Dz.U.2004.108.1153 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania dla wyposażenia morskiego.

Dz.U.2004.103.1091 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania techniczne i wymagania związane z bezpieczeństwem stosowania dla instrumentów i sprzętu weterynaryjnego.

Dz.U.2004.118.1243 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi.

Dz.U.2004.108.1150 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie prowizyjne Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego.

Dz.U.2004.102.1071 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat rejestrowych.

Dz.U.2004.122.1286 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2004.106.1134 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE.

Dz.U.2004.104.1111 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających.

Dz.U.2004.111.1172 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tego zaświadczenia.

Dz.U.2004.100.1006 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakazy lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem.

Dz.U.2004.103.1089 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2004.96.961 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus.

Dz.U.2016.1220 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zasady tworzenia i wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.118.1241 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zgłaszanie niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego.

Dz.U.2004.104.1107 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego.

Dz.U.2004.102.1073 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.2004.104.1103 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2004.127.1333 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2004.103.1085 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rachunkowości.

Dz.U.2004.145.1535 | ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Dz.U.2004.145.1534 | ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Finansowe wsparcie tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dz.U.2004.145.1533 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane i wody stołowe.

Dz.U.2004.120.1256 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Opłaty lotniskowe.

Dz.U.2004.103.1083 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Opłaty za przejazd autostradą.

Dz.U.2004.102.1075 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Stosowanie do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2004.108.1148 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania związane z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień.

Dz.U.2004.118.1235 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Dz.U.2004.118.1234 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.U.2004.103.1081 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat portowych.

Dz.U.2004.103.1082 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.2004.100.1025 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc