Law Journal

Pasze lecznicze.

Dz.U.2004.140.1489 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Pełnienie zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dz.U.2004.140.1479 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Pełnomocnik Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Dz.U.2004.118.1228 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Pomoc publiczna, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu.

Dz.U.2004.118.1230 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.59.423 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Uzbekistan-Polska. Program wykonawczy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2004-2006. Taszkient.2004.05.25.

Dz.U.2004.211.2143 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych.

Dz.U.2004.132.1419 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 44/03.

Dz.U.2004.130.1399 | wyrok z dnia 25 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

Dz.U.2004.136.1458 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Zakres, szczegółowe zasady i tryb kontroli przeprowadzanej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Dz.U.2004.140.1478 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej.

Dz.U.2004.118.1229 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Wymagania weterynaryjne przy produkcji i dla produktów rybołówstwa.

Dz.U.2004.132.1418 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

Dz.U.2004.136.1457 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2004.135.1445 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2004.136.1456 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2004.118.1232 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac podwodnych.

Dz.U.2004.116.1210 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe wymagania wobec podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych.

Dz.U.2004.131.1409 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dz.U.2004.131.1404 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe.

Dz.U.2018.1364 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie typów wapna nawozowego.

Dz.U.2004.130.1384 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Rejestracja zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2004.130.1395 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zasilanie agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej.

Dz.U.2004.118.1231 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Kaucja ustanowiona w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dz.U.2004.131.1403 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Sprzedaż bezpośrednia.

Dz.U.2004.130.1393 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne.

Dz.U.2004.114.1192 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2004.114.1193 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Dz.U.2004.114.1194 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób i tryb zwalczania afrykańskiego pomoru koni.

Dz.U.2004.131.1408 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia związane z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości.

Dz.U.2004.120.1254 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 38/03.

Dz.U.2004.128.1351 | wyrok z dnia 18 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzór dokumentu sprzedaży i wzór deklaracji przejęcia produktów rybnych.

Dz.U.2004.130.1392 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór.

Dz.U.2004.130.1383 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.U.2004.116.1209 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Zoonozy oraz czynniki zoonotyczne podlegające obowiązkowi rejestracji.

Dz.U.2004.130.1394 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Egzamin kwalifikacyjny na agenta celnego oraz wpis na listę agentów celnych.

Dz.U.2013.76 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 maja 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Lotnicze urządzenia naziemne.

Dz.U.2004.135.1444 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dz.U.2004.119.1244 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Odbywanie okresowej służby wojskowej.

Dz.U.2004.135.1447 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Dz.U.2004.124.1306 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dz.U.2004.130.1388 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Świadectwa służby żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.128.1344 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 32/03.

Dz.U.2004.128.1350 | wyrok z dnia 17 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2004.113.1190 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2004.250.2505 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Sieć autostrad i dróg ekspresowych.

Dz.U.2018.741 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2004.113.1188 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.2004.130.1386 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dz.U.2004.131.1402 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.2004.130.1387 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie oświaty.

Dz.U.2004.162.1690 | ustawa z dnia 14 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.2006.75.518 | ustawa z dnia 14 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zwrot funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Dz.U.2004.131.1414 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Metoda oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego.

Dz.U.2004.131.1407 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt utracił moc