Law Journal

Kryteria kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej.

Dz.U.2004.144.1525 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2004.140.1484 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Tryb udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne.

Dz.U.2004.144.1520 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 4/03.

Dz.U.2004.141.1501 | wyrok z dnia 7 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

Dz.U.2004.144.1528 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory do Rady Gminy Kleszczów w województwie łódzkim.

Dz.U.2004.129.1368 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.

Dz.U.2004.142.1502 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy.

Dz.U.2004.142.1505 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Organizacja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacja służbowa pracowników tej Inspekcji.

Dz.U.2004.142.1510 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych.

Dz.U.2004.148.1565 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu zwierzętami.

Dz.U.2004.142.1512 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2004.142.1506 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie i wyekwipowanie oraz ubiory cywilne żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.147.1548 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2004.142.1511 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Karty i tabliczki tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.143.1516 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Dz.U.2004.142.1509 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych.

Dz.U.2004.142.1507 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Dz.U.2016.1264 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2004.140.1482 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej.

Dz.U.2004.142.1503 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 2/03.

Dz.U.2004.130.1401 | wyrok z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wytwarzanie lub przetwarzanie materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne.

Dz.U.2004.145.1544 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Dz.U.2004.128.1337 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb i terminy udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dz.U.2004.123.1296 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 15/04.

Dz.U.2004.130.1400 | wyrok z dnia 31 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dz.U.2004.123.1294 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dz.U.2004.123.1295 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Należności pieniężne przysługujące żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą.

Dz.U.2004.140.1488 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe.

Dz.U.2004.140.1487 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2013.261 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 maja 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Prowadzenie rejestru pracowniczych programów emerytalnych.

Dz.U.2004.123.1298 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i tryb pracy komisji konkursowej.

Dz.U.2004.128.1339 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Urlopy żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.138.1465 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.145.1537 | ustawa z dnia 28 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Broń służbowa i umundurowanie pracowników kontroli skarbowej.

Dz.U.2004.136.1454 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Dopłata do wypoczynku przysługująca funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin.

Dz.U.2004.138.1470 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dz.U.2021.605 t.j. | ustawa z dnia 27 maja 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzory wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy.

Dz.U.2004.129.1374 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.2004.152.1597 | ustawa z dnia 27 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dz.U.2004.151.1593 | ustawa z dnia 27 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2004.148.1550 | ustawa z dnia 27 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o miarach.

Dz.U.2004.141.1493 | ustawa z dnia 27 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Księga rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2004.129.1373 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Organizacja oraz zasady funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Dz.U.2004.138.1464 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu felczera".

Dz.U.2004.136.1459 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Wzór imienny upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2004.129.1371 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego.

Dz.U.2004.123.1300 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2004.123.1293 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2004.123.1292 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt jednorazowy