Law Journal

Warunki najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji.

Dz.U.2004.167.1754 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Warunki wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw.

Dz.U.2004.165.1732 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Sofia.2004.07.07.

Dz.U.2005.156.1308 | umowa międzynarodowa z dnia 7 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wykaz opłat o charakterze sankcyjnym.

Dz.U.2004.161.1682 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dotyczące dokumentacji dołączanej do wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego.

Dz.U.2004.164.1721 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2004.164.1716 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 14/03.

Dz.U.2004.162.1710 | wyrok z dnia 6 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2004.158.1651 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Dz.U.2004.162.1699 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Dz.U.2004.173.1808 | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych.

Dz.U.2004.200.2052 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Swoboda działalności gospodarczej.

Dz.U.2017.2168 t.j. | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Urlopy żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2004.162.1700 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dz.U.2004.159.1663 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2004.153.1618 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.172.1804 | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych.

Dz.U.2004.167.1746 | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie granicy państwowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.172.1805 | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Działania w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów.

Dz.U.2004.162.1708 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Organizmy szkodliwe oraz rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzące z Republiki Portugalskiej.

Dz.U.2004.159.1665 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2004.166.1742 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Dz.U.2004.166.1743 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Dz.U.2004.166.1744 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dz.U.2004.166.1745 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i tryb przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Dz.U.2004.154.1629 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.151.1596 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.160.1677 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.162.1709 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci.

Dz.U.2004.167.1751 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie jakości handlowej tusz wieprzowych.

Dz.U.2004.154.1630 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych.

Dz.U.2004.158.1661 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/02.

Dz.U.2004.160.1678 | wyrok z dnia 29 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 1/03.

Dz.U.2004.160.1679 | wyrok z dnia 29 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

Dz.U.2004.182.1882 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Dz.U.2004.154.1632 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.2004.160.1676 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2004.162.1704 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Maksymalne stawki taksy notarialnej.

Dz.U.2020.1473 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2015.1184 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia prac badawczych.

Dz.U.2004.158.1660 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego.

Dz.U.2004.160.1671 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Dz.U.2004.162.1703 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Dz.U.2004.161.1686 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Choroby zakaźne zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania.

Dz.U.2004.152.1607 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Odbywanie zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2004.153.1614 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc