Law Journal

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.191.1954 | ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Określenie gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO.

Dz.U.2004.170.1793 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Przypadki, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat.

Dz.U.2004.169.1768 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku.

Dz.U.2004.169.1778 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Dz.U.2004.161.1680 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.179.1845 | ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Zabierzów w województwie małopolskim.

Dz.U.2004.161.1681 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania oraz sposób organizacji straży ochrony kolei.

Dz.U.2004.164.1718 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 8/03.

Dz.U.2004.167.1761 | wyrok z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dz.U.2004.165.1727 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

Dz.U.2004.170.1795 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005.

Dz.U.2004.195.2004 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce.

Dz.U.2016.1279 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, kryteria i tryb jego oceny oraz wzór formularza rozliczenia.

Dz.U.2004.165.1728 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 20/03.

Dz.U.2004.167.1759 | wyrok z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/03.

Dz.U.2004.167.1760 | wyrok z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu.

Dz.U.2004.167.1755 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu.

Dz.U.2004.167.1756 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Odstępstwa od wymagań dla owoców cytrusowych pochodzących z państw trzecich.

Dz.U.2004.164.1726 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa.

Dz.U.2004.167.1748 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r.

Dz.U.2004.163.1713 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta.

Dz.U.2004.167.1757 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zwalnianie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływanie do odbycia tej służby w 2005 r.

Dz.U.2004.165.1731 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Gatunki dziko występujących grzybów objętych ochroną.

Dz.U.2004.168.1765 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną.

Dz.U.2004.168.1764 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki.

Dz.U.2004.159.1666 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji.

Dz.U.2004.167.1754 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Warunki wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw.

Dz.U.2004.165.1732 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Sofia.2004.07.07.

Dz.U.2005.156.1308 | umowa międzynarodowa z dnia 7 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wykaz opłat o charakterze sankcyjnym.

Dz.U.2004.161.1682 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dotyczące dokumentacji dołączanej do wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego.

Dz.U.2004.164.1721 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2004.164.1716 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 14/03.

Dz.U.2004.162.1710 | wyrok z dnia 6 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2004.158.1651 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Dz.U.2004.162.1699 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Dz.U.2004.173.1808 | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych.

Dz.U.2004.200.2052 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Swoboda działalności gospodarczej.

Dz.U.2017.2168 t.j. | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Urlopy żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2004.162.1700 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dz.U.2004.159.1663 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2004.153.1618 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.172.1804 | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych.

Dz.U.2004.167.1746 | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie granicy państwowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.172.1805 | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Działania w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów.

Dz.U.2004.162.1708 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Organizmy szkodliwe oraz rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzące z Republiki Portugalskiej.

Dz.U.2004.159.1665 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2004.166.1742 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Dz.U.2004.166.1743 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Dz.U.2004.166.1744 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dz.U.2004.166.1745 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i tryb przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Dz.U.2004.154.1629 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.151.1596 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.160.1677 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy