Law Journal

Zm.: ustawa o kosmetykach.

Dz.U.2004.213.2158 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.213.2157 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Dz.U.2004.213.2155 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Ciśnieniowe urządzenia transportowe.

Dz.U.2004.200.2054 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Organizacja roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich.

Dz.U.2004.188.1947 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli.

Dz.U.2004.190.1952 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2004.197.2030 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Organizacja i sposób ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Dz.U.2004.212.2153 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dz.U.2004.200.2051 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.

Dz.U.2004.200.2053 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zakres działania oraz siedziby powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii.

Dz.U.2018.2271 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia oraz warunki dla jednostek organizacyjnych przeprowadzających kontrolę.

Dz.U.2004.197.2029 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartość planu do tego działania.

Dz.U.2004.187.1941 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2014.1087 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Dz.U.2004.185.1912 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Uzyskiwanie pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości.

Dz.U.2004.197.2025 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wojskowy dokument osobisty.

Dz.U.2004.212.2154 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Dz.U.2016.1509 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych.

Dz.U.2004.202.2078 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004.

Dz.U.2004.200.2048 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Moc obowiązująca Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Dz.U.2005.29.250 | oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Statut organizacyjny i regulamin czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców.

Dz.U.2004.185.1908 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego.

Dz.U.2004.187.1936 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Warunki organizacyjne i finansowe wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców.

Dz.U.2004.185.1910 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie).

Dz.U.2004.194.1999 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych.

Dz.U.2004.197.2035 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2004.192.1965 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz substancji zabronionych.

Dz.U.2004.196.2019 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie i ryczałt członków Rady do Spraw Uchodźców.

Dz.U.2004.185.1909 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Dz.U.2017.2166 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dz.U.2004.184.1901 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uprawiania sportów motorowych.

Dz.U.2004.191.1961 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Dz.U.2004.194.1989 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Moc obowiązująca Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r.

Dz.U.2004.244.2444 | oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Miłoradz w województwie pomorskim.

Dz.U.2004.181.1873 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Łódź.

Dz.U.2004.183.1894 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne dla mleka oraz produktów mlecznych.

Dz.U.2004.188.1946 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej.

Dz.U.2004.187.1934 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta Gminy Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim.

Dz.U.2004.180.1859 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

Dz.U.2004.181.1877 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór i sposób przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego.

Dz.U.2004.187.1933 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Kontrola szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane.

Dz.U.2004.195.2008 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Metody badania jakości paliw ciekłych.

Dz.U.2004.192.1970 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Programy kursów, przeprowadzanie egzaminów oraz wzór świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

Dz.U.2004.195.2009 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek.

Dz.U.2004.188.1944 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu.

Dz.U.2004.194.1995 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla gabinetów weterynaryjnych.

Dz.U.2004.194.1990 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla klinik weterynaryjnych.

Dz.U.2004.194.1993 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla lecznic weterynaryjnych.

Dz.U.2004.194.1992 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla przychodni weterynaryjnych.

Dz.U.2004.194.1991 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych.

Dz.U.2004.194.1994 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych.

Dz.U.2004.192.1969 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Dz.U.2004.194.1996 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Określenie środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione.

Dz.U.2004.195.2005 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji.

Dz.U.2004.184.1906 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc