Law Journal

Udzielanie pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu.

Dz.U.2004.236.2357 | rozporządzenie z dnia 19 października 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu.

Dz.U.2004.236.2358 | rozporządzenie z dnia 19 października 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport.

Dz.U.2004.236.2359 | rozporządzenie z dnia 19 października 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego.

Dz.U.2004.236.2360 | rozporządzenie z dnia 19 października 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych.

Dz.U.2004.236.2361 | rozporządzenie z dnia 19 października 2004 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

Dz.U.2004.236.2369 | rozporządzenie z dnia 19 października 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/04.

Dz.U.2004.236.2371 | wyrok z dnia 19 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2004.231.2325 | rozporządzenie z dnia 19 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Buska-Zdroju w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2004.226.2287 | rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Chmielnik w województwie podkarpackim.

Dz.U.2004.226.2288 | rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. | Akt utracił moc

Rodziny zastępcze.

Dz.U.2004.233.2344 | rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin.

Dz.U.2004.238.2399 | rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 8/04.

Dz.U.2004.232.2338 | wyrok z dnia 18 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Sposób i wzór oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 2.

Dz.U.2004.232.2335 | rozporządzenie z dnia 15 października 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą.

Dz.U.2004.233.2342 | rozporządzenie z dnia 15 października 2004 r. | Akt utracił moc

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.

Dz.U.2004.237.2375 | rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

Dz.U.2004.229.2309 | rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt utracił moc

Tryb składania i wzory wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa.

Dz.U.2004.230.2316 | rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2004.232.2331 | rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Dz.U.2004.228.2306 | rozporządzenie z dnia 13 października 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym.

Dz.U.2004.232.2336 | rozporządzenie z dnia 13 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.

Dz.U.2004.231.2317 | rozporządzenie z dnia 13 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Tryb przyjmowania oraz sposób odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2004.238.2396 | rozporządzenie z dnia 12 października 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne przy produkcji i dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze.

Dz.U.2004.236.2368 | rozporządzenie z dnia 12 października 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 31/02.

Dz.U.2004.231.2328 | wyrok z dnia 12 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 22/03.

Dz.U.2004.231.2329 | wyrok z dnia 12 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2004.229.2314 | rozporządzenie z dnia 12 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.U.2004.232.2330 | rozporządzenie z dnia 12 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie taryf przewozu lotniczego.

Dz.U.2004.232.2334 | rozporządzenie z dnia 12 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2004.229.2308 | rozporządzenie z dnia 11 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2004.224.2277 | rozporządzenie z dnia 11 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie klasycznego pomoru świń.

Dz.U.2004.231.2324 | rozporządzenie z dnia 11 października 2004 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Dz.U.2004.235.2350 | rozporządzenie z dnia 8 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2004.231.2318 | rozporządzenie z dnia 8 października 2004 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej.

Dz.U.2004.268.2662 | ustawa z dnia 8 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Włączenie Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dz.U.2019.1013 t.j. | ustawa z dnia 8 października 2004 r. | tekst jednolity | Akt jednorazowy

Wzór sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Dz.U.2004.234.2349 | rozporządzenie z dnia 8 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania nauki.

Dz.U.2008.169.1049 t.j. | ustawa z dnia 8 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks karny i ustawa - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2004.243.2426 | ustawa z dnia 8 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego oraz ustawa - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2004.240.2405 | ustawa z dnia 8 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U.2004.240.2406 | ustawa z dnia 8 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.240.2408 | ustawa z dnia 8 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i zmiana urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego.

Dz.U.2004.229.2312 | rozporządzenie z dnia 7 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne wysokości opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego.

Dz.U.2004.232.2333 | rozporządzenie z dnia 6 października 2004 r. | Akt utracił moc

Rady zatrudnienia.

Dz.U.2004.224.2281 | rozporządzenie z dnia 6 października 2004 r. | Akt utracił moc

Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania.

Dz.U.2004.221.2247 | rozporządzenie z dnia 6 października 2004 r. | Akt utracił moc

Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2017.1923 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 października 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

Dz.U.2004.219.2222 | rozporządzenie z dnia 6 października 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 23/02.

Dz.U.2004.226.2296 | wyrok z dnia 6 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Sposób uiszczania oraz wysokość opłaty za opiniowanie planu nawożenia.

Dz.U.2004.231.2322 | rozporządzenie z dnia 5 października 2004 r. | Akt utracił moc

Świadczenia osobiste na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dz.U.2004.229.2307 | rozporządzenie z dnia 5 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

Dz.U.2004.224.2275 | rozporządzenie z dnia 5 października 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR.

Dz.U.2004.224.2283 | rozporządzenie z dnia 5 października 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 2/04.

Dz.U.2004.223.2269 | wyrok z dnia 5 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dz.U.2004.224.2274 | rozporządzenie z dnia 5 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.U.2004.216.2204 | rozporządzenie z dnia 4 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Moc obowiązująca Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.

Dz.U.2005.3.11 | oświadczenie rządowe z dnia 2 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2004.231.2319 | rozporządzenie z dnia 1 października 2004 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej.

Dz.U.2004.226.2291 | rozporządzenie z dnia 1 października 2004 r. | Akt utracił moc