Law Journal

Sposób postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

Dz.U.2005.141.1186 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz nadanie miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.2005.141.1185 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2005.141.1184 | ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

Dz.U.2005.141.1183 | ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2005.141.1181 | ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.140.1173 | ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Jelcza-Laskowic w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2005.140.1177 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2005.138.1154 | ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 11/03.

Dz.U.2005.139.1172 | wyrok z dnia 12 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.U.2005.139.1171 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Sposób przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie.

Dz.U.2005.139.1166 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Dz.U.2005.138.1163 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa.

Dz.U.2005.138.1162 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Dz.U.2005.138.1161 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji.

Dz.U.2005.138.1160 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych ryb.

Dz.U.2005.138.1159 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury.

Dz.U.2005.138.1158 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2006 r. na rzecz obrony.

Dz.U.2005.138.1155 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 45/03.

Dz.U.2005.136.1152 | wyrok z dnia 11 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

Dz.U.2005.136.1151 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Postępowanie w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji.

Dz.U.2005.136.1150 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie kontroli biura informacji gospodarczej.

Dz.U.2005.136.1149 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami.

Dz.U.2005.136.1148 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.

Dz.U.2005.136.1147 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005.

Dz.U.2005.136.1146 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji.

Dz.U.2005.135.1142 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2005.135.1139 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.

Dz.U.2005.135.1137 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej.

Dz.U.2005.135.1136 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Cegłów w województwie mazowieckim.

Dz.U.2005.135.1135 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Przetarg na nabycie prawa użytkowania górniczego.

Dz.U.2005.135.1131 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2005.134.1130 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości.

Dz.U.2005.134.1127 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2005.133.1126 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Oznakowanie pasz.

Dz.U.2005.133.1123 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.2005.133.1121 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.U.2005.133.1120 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o służbie cywilnej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2005.132.1110 | ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny.

Dz.U.2005.132.1109 | ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o cudzoziemcach.

Dz.U.2005.132.1105 | ustawa z dnia 18 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2005.132.1103 | ustawa z dnia 6 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.2005.131.1091 | ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania.

Dz.U.2005.132.1114 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.132.1113 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/04.

Dz.U.2005.131.1102 | wyrok z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2005.131.1101 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych.

Dz.U.2005.131.1097 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.131.1096 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.2005.131.1094 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.131.1093 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Powszechna taksacja nieruchomości.

Dz.U.2005.131.1092 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący