Law Journal

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzory odpowiednich dokumentów.

Dz.U.2004.277.2743 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej.

Dz.U.2004.265.2643 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu.

Dz.U.2004.273.2709 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie izb celnych i urzędów celnych oraz określenie ich siedzib.

Dz.U.2004.272.2692 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/04.

Dz.U.2004.273.2722 | wyrok z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2004.269.2671 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2004.272.2694 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2004.272.2691 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Dz.U.2004.269.2674 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego.

Dz.U.2004.276.2735 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Komisja do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

Dz.U.2015.256 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.2004.279.2758 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Orzekanie o niezdolności do pracy.

Dz.U.2004.273.2711 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Sposób finansowania zbywania akcji oraz forma i warunki zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa.

Dz.U.2004.269.2666 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb sprzedaży przedsiębiorstwa.

Dz.U.2004.277.2744 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis bankom spółdzielczym.

Dz.U.2004.267.2648 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa.

Dz.U.2004.269.2667 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wydatki budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.2004.266.2645 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 25/03.

Dz.U.2004.273.2721 | wyrok z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzory, noszenie umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy.

Dz.U.2005.7.54 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2004.269.2670 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.

Dz.U.2005.2.8 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Dz.U.2004.265.2642 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie sposobu postępowania z mieniem wydobytym z morza.

Dz.U.2004.271.2689 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 20/04.

Dz.U.2004.273.2720 | wyrok z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006.

Dz.U.2004.284.2844 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przetarg na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

Dz.U.2004.267.2659 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sposoby i warunki przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

Dz.U.2004.273.2717 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb zwalczania choroby pęcherzykowej świń.

Dz.U.2004.273.2713 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dz.U.2004.284.2843 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Dz.U.2004.284.2845 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory tablic.

Dz.U.2004.268.2665 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej.

Dz.U.2004.273.2716 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.263.2626 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii.

Dz.U.2004.267.2656 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

Dz.U.2004.267.2657 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dz.U.2004.265.2644 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Statystyczna karta wypadku przy pracy.

Dz.U.2004.269.2672 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy.

Dz.U.2004.269.2673 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dz.U.2004.273.2707 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Czechy-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Praga.2004.12.07.

Dz.U.2005.193.1612 | umowa międzynarodowa z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej.

Dz.U.2004.269.2680 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Sposób i tryb dokonywania podziałów nieruchomości.

Dz.U.2004.268.2663 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki techniczne dla toru wyścigowego.

Dz.U.2004.269.2675 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2004.260.2594 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Dz.U.2004.273.2704 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne dla dodatków do wzbogacania gleby.

Dz.U.2004.269.2676 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Ruda-Huta w województwie lubelskim.

Dz.U.2004.260.2592 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Uzyskiwanie i sporządzanie informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Dz.U.2004.269.2678 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2004.260.2590 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 29/04.

Dz.U.2004.264.2641 | wyrok z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Konkurs wyłaniający kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2004.264.2636 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

Dz.U.2004.267.2655 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych.

Dz.U.2004.267.2658 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc