Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2004.282.2807 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

Dz.U.2004.282.2806 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami.

Dz.U.2004.279.2764 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu.

Dz.U.2004.283.2834 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Dz.U.2004.282.2809 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.2005.13.98 | ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz inne ustawy.

Dz.U.2005.14.115 | ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dz.U.2004.281.2786 | ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Dz.U.2005.10.72 | ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych.

Dz.U.2004.285.2869 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa klasyfikacja wydatków strukturalnych.

Dz.U.2004.285.2851 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 19/03.

Dz.U.2005.1.3 | wyrok z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Dz.U.2004.283.2831 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresy, w których te badania są przeprowadzane.

Dz.U.2004.276.2740 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Dz.U.2004.285.2868 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.

Dz.U.2004.279.2766 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju.

Dz.U.2004.274.2729 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych.

Dz.U.2004.285.2847 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Odrębny sposób ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2004.283.2816 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Teresin w województwie mazowieckim.

Dz.U.2004.269.2668 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (CN).

Dz.U.2004.279.2759 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci.

Dz.U.2005.2.6 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną.

Dz.U.2004.279.2768 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb zbywania akcji Skarbu Państwa.

Dz.U.2004.286.2871 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie wyróżnień i przeprowadzanie postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2014.60 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustalenie cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Dz.U.2004.275.2733 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym.

Dz.U.2005.5.32 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zakres szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku oraz tryb powoływania komisji egzaminacyjnej.

Dz.U.2005.5.34 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zakwaterowanie tymczasowe i odpłatność za to zakwaterowanie.

Dz.U.2005.4.19 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005.

Dz.U.2004.283.2817 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

Dz.U.2004.282.2805 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej.

Dz.U.2005.7.56 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek.

Dz.U.2005.4.18 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dz.U.2021.289 t.j. | ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

Dz.U.2019.2161 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Rada Pomocy Społecznej.

Dz.U.2004.285.2859 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne.

Dz.U.2021.224 t.j. | ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2004.274.2725 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych.

Dz.U.2004.276.2738 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dz.U.2005.10.69 | ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji oraz ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2005.10.70 | ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Kwota uprawniająca do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju.

Dz.U.2004.277.2748 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Kwota uprawniająca do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Dz.U.2004.277.2747 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc