Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2005.112.949 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2005.112.948 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.

Dz.U.2005.124.1039 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zwierzyna bezprawnie pozyskana.

Dz.U.2005.116.981 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2005.109.913 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Łączna w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2005.109.914 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

Dz.U.2005.116.979 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 4/04.

Dz.U.2005.124.1042 | wyrok z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzory druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów.

Dz.U.2005.116.980 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin.

Dz.U.2005.116.978 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

Dz.U.2005.123.1034 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Portugalia-Polska. Umowa o współpracy naukowej i technicznej. Lizbona.2005.06.17.

Dz.U.2007.66.442 | umowa międzynarodowa z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Węgry-Polska. Protokół o przeglądzie umów dwustronnych. Warszawa.2005.06.17.

Dz.U.2006.88.613 | umowa międzynarodowa z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzory wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.U.2005.116.970 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dz.U.2005.112.942 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2005.150.1239 | ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.2005.131.1091 | ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o służbie cywilnej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2005.132.1110 | ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.150.1240 | ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie i utworzenie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2005.112.944 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Dyplomy, zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające znajomość języka pomocniczego.

Dz.U.2005.119.1013 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Limity przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2005.119.1014 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Dz.U.2005.122.1029 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Podziemne składowiska odpadów.

Dz.U.2005.110.935 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Przepisy techniczne o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej.

Dz.U.2005.124.1037 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2005.116.969 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym.

Dz.U.2005.112.951 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych.

Dz.U.2005.112.952 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego.

Dz.U.2005.116.973 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Rejestr pielęgniarek i rejestr położnych.

Dz.U.2005.112.953 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.106.897 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.109.912 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania.

Dz.U.2005.106.896 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.106.895 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół.

Dz.U.2005.105.880 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia rejestru dawców krwi.

Dz.U.2005.109.918 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 18/03.

Dz.U.2005.110.936 | wyrok z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zasadnicze wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla stateczników do lamp fluorescencyjnych.

Dz.U.2005.110.929 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

Dz.U.2005.109.910 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

Dz.U.2005.109.911 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

Dz.U.2005.116.975 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2005.119.1012 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych.

Dz.U.2005.106.893 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji.

Dz.U.2005.110.930 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nauki.

Dz.U.2005.110.932 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej.

Dz.U.2005.124.1041 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Sofia.2005.06.09.

Dz.U.2006.172.1231 | umowa międzynarodowa z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2005.102.860 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.103.865 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.103.866 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania.

Dz.U.2005.103.864 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.103.863 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Dz.U.2005.109.917 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.2005.106.894 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Dz.U.2005.106.888 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.

Dz.U.2005.106.889 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc